ҚазақшаРусскийEnglish

МенюWelcome to Career and Business Office for language courses, namely ENGLISH, GERMAN, CHINESE, TURKISH and FRENCH languages (all levels), developed by Zhetysu state university named after I. Zhansugurov. We also have IELTS, Test DAF perpetration courses. Address: Taldykorgan, 187 (a) Zhansugurov St, room 208. Contact Tel: 8 (7282) 22 -05 -89, 8 702 47-47-568. For complete, up-to-date course information please see http://zhgu.edu.kz/
Abdykalyeva Zhupargul Shailasovna
Abdykalyeva Zhupargul  Shailasovna 
Lecturer in Accounting and Audit Zhetysu State University. I.Zhansugurov 
E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it      
Academic degree and academic rank: Master of Economic Sciences, Lecturer, Master ZhSU them. I.Zhansugurova 
Courses: Financial accounting ,management аccounting
financial accounting 1,2,  management аccounting, fiscal accounting, Principles of аccounting
Achievements: 6 - diplomas;
14 - certificates; 
Scientific publications:
- «Жемқорлықтың алдын алу-Қазақстан  Республикасының түрақты даму жолындағы күрес шараларының бірі» атты  республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция.Талдықорған 2010 ж.
-Кәсіпорындағы өндірістік қорлардың  логистикалық есебінің ерекшеліетері
О. Сүлейменов атындағы Қазақ ұлттық  аграрлық университеті. Ізденіс-журналы. №1. 2011ж.
-Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы мемлекеттің рөлі «Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау» Т. Рысқұлов атындағы КазЭУ-нің  республикалық оқу-әдістемелік конференция.2011ж.  
-Ауыл шаруашылығы кәсіпорынның пайдалылығын арттыру жолдары
«Қазіргі заманғы экономиканың, есептің, аудиттің және мамандарды дайындау жүйесінің инновациялық дамуы» халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы. Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті 2011 ж.
-Қазақстандағы ауыл шаруашылығы кешендерінде бухгалтерлік есепті жетілдіру жолдарының негізгі аспектілері . «Қазіргі заманғы экономиканың, есептің, аудиттің және мамандарды дайындау жүйесінің инновациялық дамуы» халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы. Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті 2011ж.
-«Қазақстан Республикасындағы шағын бизнестегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктері мен даму перспективалары» Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы. Халықаралық халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған 19-20 қазан 2012 ж.
- «Автоматизация и калькулирования себестоимости продукции»
V  Международная заочная научно-практическая конференция « Современные прблемы социально-гуманитарных и юридических дисциплин: вклад молодых  ученых в развитие науки» Сборник материалов конференции. Россия. г. Краснодар.- 2012г. 
- Investigating of the using of new computer technologies based on mathematical economic models of property valuations Life Science Journal, 2014. - №11(7s). - Р.268-272 (ISSN:1097-8135) 
- Сравнительная характеристика систем управленческого и финансового учета Международная научно-практическая конференция г. Прага 2014г. С. 123-126
- Современный уровень и перспективы развития управленческого учета «Conduct of modern science - 2014» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Ұлыбритания, 103-105 беттер.
Adamov Askar  Amangeldinovich
Adamov Askar  Amangeldinovich                 
Senior lecturer of department « Account and audit » ZHETYSU STATE UNIVERSITY named after I. ZHANSUGUROV
E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: Master's degree of finances - scientifically-pedagogical educations
Courses: Business estimation: purview and way of development
Business estimation, Audit, Intellectual property and non-material assets Appraisal, Account and analysis financial the states of enterprises
Achievements: 6 - diplomas;
14 - certificates;
4 - Diploma (to a 2 - 1 degree, 2 - 2 degrees)
Scientific publications:
- «Methodological going near the estimation of investment projects in the conditions of modern economic situation of Kazakhstan» is Collection of materials of the 11th International research and practice conference of young scientists, Great Britain of «Conduct of modern science – 2014», 30.11-7.12,  2014;
- «Estimation of economic efficiency of investment projects in the conditions of inflation» is the Electronic research and practice magazine, «Economy and society» №4 (13) 2014. ISSN 2225-1545,   www.iupr.ru;
-  «Features and ways of development of Islamic banking in Kazakhstan» are Materials of the Republican research and practice conference of  «Zhansugurov reading», on December, 5-6, 2014;
- «The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern computer technologies» - Life Science Journal, 2014;11(7s), Impact Factor 2012: 0.165 http://www.lifesciencesite.com;
- «Four habits of constituents of marketing success» are Materials of republican research and practice conference  «Socio-economic and legal development of Kazakhstan for years independence»,  20.12.2013;
- «Improving the assessment of the creditworthiness of the lender» Materials of young teachers and student research and practice conference «Тhe Economic aspects of development of Kazakhstan – 2050», 29.11.2013 ;
- «Some problems in the evaluation of investment projects»  is International scientifically-pedagogical edition «Higher school of Kazakhstan», №4, 2013;
- «Some aspects a conduct of successful business» is «Search». A scientific magazine. № 4 (1), Almaty, 2013; 
- «Introduction of the system of marketing audit in activity industrial enterprise» is Collection of materials of the 9th International research and practice conference of young scientists «Аdvance of science on the border of millenniums – 2013» Prague, Czech Republic. 27.05 - 05.06. 2013.
- «Strategic advantage and functional update in liquidity management policy of commercial banks»  is Announcer I.Zhansugurov Zhetysu State University.  № 2-3, Taldykorgan, 2013.
Assanova Zhanna
Assanova Zhanna
Teacher of department of account and audit
E-mail: j This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: -
School of Science: Master of Zhetysy State University named after Ilyas Zhansugurov (2011)
Research interests: Development of the system of continuous economic education 
Courses: Financial account 1 (bachelor), 
Financial account 2 (bachelor),
Financial and administrative analysis (bachelor),
Financially-bank statistics (bachelor)
Scientific publications: 1) «Управление развитием малого бизнеса» // Материалы 2-й Республикансокй научно-практической конференции «Молодежь и наука в современном мире», Талдыкорган. – 2010. 
2)  «Проблемы и особенности управления малым и средним предпринимательством»// Научно-теоретический журнал «Евразийское сообщество: экономика, политика, культура» – 2010. – № 3(71).   
3) «Проблемы учета расчетов с контрагентами в соответствии с МСФО и пути их решения» // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Социально-экономической и правовое развитие Казахстана за годы Независимости» посвященной Независимости Республики Казахстан, Талдыкорган – 2012.   
4) «Себестоимость товарной продукции и анализ затрат на сырье и материалы» // Научный журнал «ПОИСК» серия гуманитарных наук. – 2013. – №1. 
5) «Кредитование Народным банком малого и среднего бизнеса экономики Алматинской области» // Материалы IX международной научно-практической конференции «Naukowa przestren Europy-2013», Польша, – 2013. 
6) «Экономическая необходимость пенсионной реформы в Республике Казахстан» // Материалы IX международной научно-практической конференции «Vedecky pokrok na perelomu tysyachalety-2013», Чехия – 2013.
7) «The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern computer technologies» // Life Science Journal 2014
8) «Investigating of the using of new computer technologies based on mathematical economic models of property valutions» // Life Science Journal 2014
9) «Особенности представления финансовой отчетности» // Материалы международной научно-практической конференции «Наука, образование и инновация – факторы реализации стратегии «Казахстан-2050», Талдыкорган, - 2014.
Baydybekova Saltanat Kenzhebaevna
Baydybekova Saltanat Kenzhebaevna   
Associate Professor of Accounting and Audit Zhetysu State University. I.Zhansugurov
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Science: PhD, Associate Professor, University of International Business (UIB)
Courses: Computerization of accounting
Financial Accounting 2, EFNO, computer technology in accounting.
Achievements: 22 certificate, a letter of gratitude city maslikhat, the title of "Best University Teacher of 2012";
Scientific publications:
- «The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern computer technologies» - Life Science Journal, 2014;11(7s), Impact Factor 2012: 0.165 http://www.lifesciencesite.com;
- Совершенствование организации кредитования в Республике Казахстан. - Вестник Брянского государственного университета, №3.2013, Россия
- Организация учета собственного капитала при переходе на МСФО. - VIІI  Международная научно-практическая конференция «Научная индустрия европейского континента – 2013» “Nauka I studia”, (Przemysl , Польша)
- Бухгалтерлік  есеп жүргізуді ұйымдастыру принциптері. - VIІI  Международная научно-практическая конференция «Научная индустрия европейского континента – 2013» “Nauka I studia”, (Przemysl , Польша)
- Коммерциялық банктердің ресурстары, олардың қалыптасу көздерін талдау. - VIІI  Международная научно-практическая конференция «Научная индустрия европейского континента – 2013» “Nauka I studia”, (Przemysl , Польша)
- INVESTIGATING OF THE USING OF NEW COMPUTER TECHNOLOGIES BASED ON MATHEMATICAL ECONOMIC MODELS OF PROPERTY VALUATIONS. - Life Science Journal, 2014. - №11(7s). - Р.268-272 (ISSN:1097-8135). - Интернет ресурс: www.lifesciencesite.com
- Қазақстан республикасында бухгалтерлік есеп жүйесін реттеу принциптері. - VIІI  Международная научно-практическая конференция «Наука и образование без границ – 2013» Чехия
- Басқару есепті ұйымдастыру және жетілдіру мәселелерін шешу жолдары. - VIІI  Международная научно-практическая конференция «Научная индустрия европейского континента – 2013» “Nauka I studia” (Przemysl , Польша)
- Основные  пути укрепления финансового состояния предприятия. - «Жансүгіров тағылымы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция Талдыкорган,2013
- Кәсіпорынның басқару жүйесіндегі экономикалық стратегияны қалыптастыру. - Вестник ЖГУ Талдыкорган 2013
Hajiyev Farrukh Allahverdyevich
Hajiyev Farrukh Allahverdyevich           
Lecturer in Accounting and Audit Zhetysu State University. I.Zhansugurov
E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: Master of Economic Sciences, Lecturer, Master ZhSU them. I.Zhansugurova
Courses:Tax and Management Accounting
Financial accounting, statistics, audit theory.
Achievements:8 certificates;
Scientific publications:
«The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern computer technologies» - Life Science Journal, 2014;11(7s), Impact Factor 2012: 0.165 http://www.lifesciencesite.com;
INVESTIGATING OF THE USING OF NEW COMPUTER TECHNOLOGIES BASED ON MATHEMATICAL ECONOMIC MODELS OF PROPERTY VALUATIONS. - Life Science Journal, 2014. - №11(7s). - Р.268-272 (ISSN:1097-8135). - Интернет ресурс: www.lifesciencesite.com
Коротко о планировании, контроле и учете финансовых рисков предприятия. - Материалы международной научно-практической конференции: «Vedecky pokrok na prelomu tysyachelety-2014». Прага, 2014
Shortly about planning, controlling and accounting of financial risks in commercial organizations. - Материалы международной научно-практической конференции: «Перспективные вопросы мировой науки». Болгария, 2013
Особенности представления финансовой отчетности. - Материалы международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы современных наук». Чехия, 2013
Структурированные депозиты как инновационные продукты коммерческих банков. - Материалы международной научно-практической Интернет-конференции: «Развитие инновационной экономики в Мире». Алматы, 2013
Современное состояние проблемы бедности в Казахстане и основные пути ее решения. - Материалы международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы образования, науки и экономики в условиях индустриально-инновационного развития по стратегии «Казахстан-2020». Алматы, 2013
Пути повышения эффективности управления ТМЗ предприятия. - Материалы международной научно-практической конференции:«Vedecky pokrok na prelomu tysyachelety-2013». Прага, 2013
Совершенствование систем материального и нематериального стимулирования персонала в современных условиях: научно-практические рекомендации. – Материалы международной научно-практической конференции: «Наука и образование» – 2014. Великобритания, 2014
Государственная служба Республики Казахстан: проблемы и перспективы. - Материалы международной научно-практической конференции: «Наука и цивилизация» – 2015. Великобритания, 2015
Aknur G. Nurbekova
Aknur G. Nurbekova
Teacher of the Department of accouting and auditing 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank:Master of Economiv Sciences, School of Science: Bachelor school of ZhSU named after I. Zhansugurov (2009)., Master school of ZhSU named after I. Zhansugurov (2014).
Research interests: The matter, rules and methods of salary calculation in the economy in accordance with the requirements of the present time” 
Courses: Accounting, Financial accounting  1,2., Management accounting
Achievements: Certificate of Attendance "Leadership Management  Training Programme" MSU, Malaysia, 05.02.2013y.
Scientific publications:
1. Теоретические основы организации и учета оплаты труда
БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ- 2013" IX Халықаралық-ғылыми  тәжірибелік конференциясы, №5 том, Болгария, Софья, 17-25 ақпан, 2013ж.-29-32б.
2. Еңбек ақы төлеудің шетелдік тәжірибесі
Философия ғылымдарының докторы, профессор Аманжол Қасабектің 70-жылдық мерейьойына арналған "Тұлғалық шығармашылықтың әлеуметтік, тарихи және дүниетанымдық мәселелері" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 6 ақпан, 2013ж.-281-285б.
3. Шетелдік еңбекақы төлеудің ерекшеліктері
"Ізденіс" республикалық педагогикалық ғылыми-әдістемелік журнал №11/21 қараша, 2013ж.-20-20б.
4. Халықаралық қаржылық есеп стандарты бойынша қызметкерлермен есеп айырысудың талдамалық және топтамалық есебін ұйымдастыру
"Қазақстан жоғары мектебі" халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал  
№4/ 2013ж.-279-282б.
5. Шаруашылық жүргізуші субьектілерде қолданылатын еңбекақы нысандары мен жүйелері оларды есептеу тәртібі" Ізденіс" халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал-қосымшасы  
№3 (1)/ 2013ж.-145-149б.
6. Қызметкерлерге жұмыс берушінің есебінен төленетін еңбек ақы есебін ұйымдастыру және жетілдіру жолдары 
ҚР Тәуелсіздік күніне арналған "ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ"  республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалы 6-7 желтоқсан, 2013ж.-269-272б.
7. Учет и анализ заработной платы
"VĚDECKÝ PRŮMYSL EVROPSKÉHO KONTINENTU- 2013" атты IX халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалы, Чехия,  06 желтоқсан, 2013ж.-55-58б.
8. Ауыл  шаруашылығындағы есеп беру және еңбек ақы есептеу тәртібі
"Аграрлық нарық проблемалары" теоретикалық және ғылыми-практикалық журнал (ЖАК), №1/қаңтар-наурыз, 2014ж.137-141б.
9. «DIRECTION OF SCIENTIFIC THOUGHI» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Ұлыбритания 2014ж. 17-20б.
10. Капиталдың теориялық маңызы мен ерекшелігі
Академия им.У.А.Джолдасбекова "Социально-экономическое и правовое развитие Казахстана за годы независимости" ғылыми-тәжірибелік конференция қ.Талдыкорган 2014 г. 118-121 б.
11.Особенности учета зaрaбoтнoй плaт«Бъдещето въпроси          
от света на науката - 2014»  атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.
Болгария, 2014ж. 35-38б.
12. Жоғарғы оқу орындары мен мектептерде қолдануға болатын тиімді интербелсенді әдістер
"Жансүгіров тағылымы" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция қ.Талдықорған 2011 ж. 140-142 б.
Orazbekuly Bahyt
Orazbekuly Bahyt
Associate Professor, Department of Accounting and Audit.
E-mail (personal, official gmail.com) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: of candidate of economic sciences, associate professor.
Research interests(field of study, etc.): Thesis Improved utilization of the total labor in tobacco growing in the conditions of industrialization of production in 1984 (specialty code) 08.00.05.
Сourses: Accounting, Managerial Accounting.
Achievements teacher(research internships, grants, research projects, etc.) Medal Y.Altynsarin (17.12.1992 g), University lecturer Best of 2010.
Scientific publications:
1. Orazbekuly B.The report of the broker-dealer // M. Tynyshbaev name. Kazakh Academy of Transport and Communications messenger of No. 1 (62), 2010. Pages 222-230.
2. Orazbekuly B. Structure and securities market participants // Actual problems of restructuring of Russian enterprises X All-Russian Scientific-Practical Conference. Collection of articles. Penza, 2010, 67-72 with
3. Orazbekuly  B. The process of the development of the infrastructure of the stock market // M. Tynyshbaev name. Kazakh Academy of Transport and Communications messenger of No. 4 (71), 2011. Pages 121-127.
4. Orazbekuly  B. Members Securities market // first. Horse after. Zhetysu State University, "My Kazakhstan: Past, Present, Future" International scientific-practical conference, May 18-19, 2011. 370-374 p.
5. Orazbekuly B. Professional participants of the securities market // I. Horse after. Zhetysu State University, "a combination of education and science problems and prospects of Eurasia" International scientific-practical conference, 2012. Part 3, pages 181-185.
6. Orazbekuly B. Essence of financial analysis // I. Horse after.Zhetysu State University, "Education and Science and Society: Challenges and Prospects" International scientific-practical conference, part 2, London, 2013. Pages 401-404.
7. Orazbekuly B. ""Automation and improvement of accounting profit organization" " // Zhetysu state university №1,2013.
8. [Baydybekova S.K.,Orazbekuli B.,Adamov A.A.,Turysbekova R.K.,Tolegenova A.D.,Gadzhiev F.A.,Assanova J.I.The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern computer technologies.Life Sci J 2014;11(7s):268-272] (ISSN:1097-8135).http://www.lifesciencesite.com.55
9. Orazbekuly B., Kim M. Accounting and financial reporting of public institutions in Kazakhstan. ISSN 2072-0297 The young scientist monthly scientific journal number 7 (66) / 2014, Kazan. 391 p.B. 
10. Orazbekuly, Musirali Miras, the structure of the market value of the Fund and its role in the economy. MATERIALS OF THE XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ”AREAS OF SCIENTIFIC THOUGHT – 2014/2015” December 30, 2014-Januar 7, 2015 Volume Economic science, 31 бет. Sheffield SCIENCE AND EDUCATION LTD 2014/2015.
Tolegenova Aida
Tolegenova Aida
Senior teacher  department of account and audit
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank:-
School of Science: Master of Zhetysy State University named after Ilyas Zhansugurov (2011)
Research interests:Development of the system of continuous economic education 
Courses:Financial account 1 (bachelor), 
Account  (bachelor),
Financial and administrative analysis (bachelor),
Financially-bank statistics (bachelor)
Scientific publications:
1. Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті мемлекеттік  қолдау бағыттары- «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды  ұштастыру мәселелері мен перспективасы»  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 2012 ж  
2. Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау кезеңдері-- Ізденіс 2012 ж   
3. Шағын және орта бизнесті несиелеуде кездесетін проблемалар және оны шешу жолдары--«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 2012ж.
4. «The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern computer technologies» // Life Science Journal 2014
5.ХҚЕС-на сәйкес ұзақ мерзімді міндеттемелер есебін ұйымдастыру ерекшелігі «Международная научно-практическая конференция», «Управление процессом образования в условиях кредитной технологии обучения», Талдыкорган,2009
6.Шағын және орта бизнестің экономикадағы маңыздылығы мен артықшылығы және кемшіліктері Научный  журнал Алматы, Саясат-POLICY, 2010, №8, с.
7.Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау қажеттілігі/Научный  журнал Алматы, «Евразийское сообщество», 2010, №9, с.
8. Шағын және орта бизнестің дамуын мемлекет тарапынан қаржы-несиелік және инвестициялық қолдау саясаты Высшая школа Казахстана 2011 ж   
9. Айналым капиталы есебінің ерекшеліктері І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ.2014
10. Еуразиялық кеңістігіндегі бухгалтерлік есептің даму жолдары «БІЛІМ-ҒЫЛЫМ-ҚОҒАМ: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары»  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 2013ж.
Raihan Kundashkyzy Turysbekova
Raihan Kundashkyzy Turysbekova
Senior lecturer of department « Account and audit » ZHETYSU STATE UNIVERSITY named after I. ZHANSUGUROV
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: -
School of Science: Master of Zhetysy State University named after Ilyas Zhansugurov (2011)
Research interests: Research interests: Development of the system of continuous economic education 
Courses: Financial account 1 (bachelor), 
Financial account 2 (bachelor),
Financial and administrative analysis (bachelor),
Financially-bank statistics (bachelor)
Scientific publications: 1) «Управление развитием малого бизнеса» // Материалы 2-й Республикансокй научно-практической конференции «Молодежь и наука в современном мире», Талдыкорган. – 2010. 
2)  «Проблемы и особенности управления малым и средним предпринимательством»// Научно-теоретический журнал «Евразийское сообщество: экономика, политика, культура» – 2010. – № 3(71).   
3) «Проблемы учета расчетов с контрагентами в соответствии с МСФО и пути их решения» // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Социально-экономической и правовое развитие Казахстана за годы Независимости» посвященной Независимости Республики Казахстан, Талдыкорган – 2012.   
4) «Себестоимость товарной продукции и анализ затрат на сырье и материалы» // Научный журнал «ПОИСК» серия гуманитарных наук. – 2013. – №1. 
5) «Кредитование Народным банком малого и среднего бизнеса экономики Алматинской области» // Материалы IX международной научно-практической конференции «Naukowa przestren Europy-2013», Польша, – 2013. 
6) «Экономическая необходимость пенсионной реформы в Республике Казахстан» // Материалы IX международной научно-практической конференции «Vedecky pokrok na perelomu tysyachalety-2013», Чехия – 2013.
7) «The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern computer technologies» // Life Science Journal 2014
8) «Investigating of the using of new computer technologies based on mathematical economic models of property valutions» // Life Science Journal 2014
9) «Особенности представления финансовой отчетности» // Материалы международной научно-практической конференции «Наука, образование и инновация – факторы реализации стратегии «Казахстан-2050», Талдыкорган, - 2014.
Askar Sharipov Kalievich
Askar Sharipov Kalievich     
Professor, Department of Accounting and Audit Zhetysu State University. I.Zhansugurov
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Postgraduate KazEU
Courses: Accounting and auditing. Problems effectively manage agro-industrial complex of Kazakhstan.
IFRS IFRS operating system, accounting in financial institutions audit.
Achievements: Letter of the Rector of the University of 2009, the Rector of the University Diploma of 2009, the Rector of the University Diploma 2011 Diploma of the Rector of the University (in honor of the 20th anniversary of independence of Kazakhstan). Diploma rector of the university in the first place "Presidential Mile" 2013. 2013 elected full member (academician) of the International Informatization Academy, Almaty. 2013 was elected a member of the Union of accountants and professional accounting organizations in Kazakhstan; the title of "Best University Teacher of 2008"; the title of "Best University Teacher 2014"
Scientific publications:
Развитие экологического аудита в период глобалного изменения климата в Казахстане. - Международная научно-практическая конференция посвященный 20-летию МАИН «Состояние,проблемы и задачи информатизации в Казахстане» г. Алматы декабрь 2014
Қазахстанда ауылшаруашылағы кооперациялары есебінің дамуы: проблемалары мен шешу жолдары. - Хал. ғылыми-тәжір.конф  ҚАКЭжАУДҒЗИ 80 жылдығына арналған. Алматы қ.
Қаржылық есептіліктің еліміздің индустриялдық-инновациялық дамудағы ролі. - Хал. ғылыми-тәжір.конф ЖМУ, Талдыкорган
Қаржылық есептіліктің еліміздің индустриялдық- инновациялық дамудағы ролі. - Хал. ғылыми-тәжір.конф ЖМУ, Талдыкорган 24-25 қазан 2014
Қызметкерлерге жұмыс берушінің есебінен төленетін еңбек ақы есебін ұйымдастыру және жетілдіру жолдары. - Рес. ғылыми-тәжір.конф ЖМУ, Талдыкорган 6-7 желтоқсан 2013.
Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в Казахстане и создание благоприятного инвестиционного климата. - Проблемы современной экономики: материалы III междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.).  
Разработка концепции эффективного развития свеклосахарного производства в Казахстане. - Интелектуальные резервы научно-практической интеграции, Талдыкорган 2013
Development of the concept of the optimum mechanism of government administration by economy of agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan. - Импакт-фактор Life Science Journal 2014;11(7s) http://www.lifesciencesite.com
Development of the concept of effective growth of sugar production in Kazakhstan. - Импакт-факторLife Science Journal 2014;11(5s) (ISSN:1097-8135). http://www.lifesciences
Development of the Concept of the Optimum Mechanism of Regional Government by Economy of Agro. - Young Scientist USA, 2014
Алиев Мурат Кайсарович
Алиев Мурат Кайсарович
Препадаватель кафедры начальной военной подготовки
E-mail: murat040390 @mail.ru 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Ученая степень и звание: 
Присуждена академическая степень магистр педагогических наук
Научные интересы: 
Психологические особенности,гормоничных взаимоотношении военно -  служащих
Читаемые курсы:потрио 
Возрастная физиология и школьная гигиена,военно – медицинская подготовка,основы военно – патриотического воспитания,методика препадования начальной военной подготовки (бакалавриат) 
Научные публикации: 
1.Патриотизм ұғымының қалыптасуы жайлы. І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. 2013жыл
2.Әскери-психологиялық және әскери патриоттық рухта жасөспірімдерді тәрбиелеу. І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы.2013жыл
3.Әскери қызметкерлердің қарым – қатынасының психологиялық ерекшеліктері.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Хабаршы.Алматы.2014жыл
4. Әскери қызметкерлердің қарым – қатынасының психологиялық ерекшеліктері.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Хабаршы.Алматы.2014жыл
5.Уставы вооруженных сил Республики Казахстан как средство формирования воинской дисциплины .Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова.2014
6.Оқушыларды патриотизмге тәрбиелеу проблемалары. І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы.2014жыл
Галиева Гульмира Базархановна
Галиева Гульмира Базархановна
доцент кафедры начальная военная подготовка
E- mail: gb. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ученая степень и звание: кандидат медицинских наук, доцент.
 Научная школа: соискатель научного центра общественного здравоохранения г. Алматы (2000-2003г.г.)
Научные интересы: Влияние отрицательных факторов окружающей среды на здоровье студентов.
Читаемые курсы: Возрастная физиология и школьная гигиена, спортивная медицина, военно- медицинская подготовка, лечебная физкультура и массаж
(бакалавриат). Физиологические основы общей и спортивной гигиены (магистратура). 
Достижения: Почетная грамота за многолетний и безупречный труд  в обучении и воспитании подрастающего поколения, с  50 летием грамоты.  
Почетная грамота «Нур Отан» народная демократическая партия к дню «Үстаз күні». 
Научные публикации:
 1)Актуальные проблемы социальной гигиены на современном этапе. Материалы республиканской научно- практической конференции посвященный к 20- летию Независимости РК  г.Талдыкорган 2011г.
2)Оқыту үрдісінде педагогикалық технологияларды ұтымды пайдалану. «Менің Қазақстаным: Өткені, бүгінгі, келешегі» 
Материалы международной  научно- практической конференции  Талдыкорган-2011г.
3) «Использование информационной технологии в преподавании  дисциплин медицинского цикла». Международная научно- практическая конференция.
 «Современные технологии обучения в системе высшего образования Республики Казахстан», посвященная 20- летию Независимости Республики Казахстан. КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова г. Алматы 2011г.
4)Инновационные технологии в обучении медико- биологических дисциплин. Международная научно- практическая конференция.
 «Современные технологии обучения в системе высшего образования Республики Казахстан», посвященная 20- летию Независимости Республики Казахстан.КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова г. Алматы 2011г.
5) Получение сока из листьев « Лопуха гладкосеменного» и определение его токсичности. «Молодой ученый» № 11(46) 2012г.
6) Об особенностях обращаемости за скорой и неотложной медицинской помощью детского населения г. Талдыкоргана «Молодой ученый» № 11(46) 2013г.
7)Жыныстық тәрбие берудің кейбір мәселелері. Международная научно- практическая конференция  г. Переслав – Хмельницкий 2013г.
8)Организация скорой медицинской помощи и тенденции ее динамики в Казахстане. «Молодой ученый» № 7(46) 2013г.
9) Пути совершенствования деятельности скорой медицинской помощи и взаимодействия с другими медицинскими организациями. SCIENCE AND WORLD. Interational scientific iournal №3(3), 2013 г.
10) Организация скорой медицинской помощи и тенденции ее динамики в Казахстане. «Молодой ученый» № 7(46) 2013г.
11) Актуальность военного права на современном этапе развития подготовки бакалавра НВП. Международная научно- практическая конференция ЖГУ им. И. Жансугурова 2014 г.
12) Сущностная характеристика скоростно- силовых качеств у футболистов. Материалы научно- практической конференции « Жансугуровские чтения». г. Талдыкорган.
Джанабаев Кайрат Темиргалиевич
Джанабаев Кайрат Темиргалиевич
Преподаватель начальной военной подготовки
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Ученая степень и звание: Присуждена академическая степень магистр педагогических наук
Научные интересы: Патриотическое    воспитание студентов 
Специальности НВП через военно патриотический клуб «Ерлик»
Читаемые курсы: Основы военно-патриотического воспитания , 
Пулевая стрелба, Методика преподавания НВП, Основы НВП
Достижения:
Награжден Правительственными орденами, медалями и почетными грамотами 
Медаль «70-лет Вооруженным силам СССР»  15.04.1987.  
Медаль «От благодарного Афганского народа» 25.05.1988.
Орден «Ветерану войны в Афганистане» 15.02.2004
Медаль «15-лет вывода советских войск из ДРА»  15.02.2004.
Медаль   «Ұрыс әрекеттерінің ардагеріне» 13.02.2007.
Медаль «За ратную доблесть» 20.02.2008.                                                                         
Медаль   «Ұрыс әрекеттерінің ардагеріне» 13.02.2007.
Награжден знаком воину-интернационалисту и ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР за мужество и воинскую доблесть проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан награжден правительсвенной грамотой.
Медаль «20-лет вывода советских войск из ДРА»  15.02.2009
Медаль «25-лет вывода советских войск из ДРА»  15.02.2014..
2013 году депутатом парламента Республики Казахстан Генерал лейтенантом Б Ертаевым ,за работу в плане патриотического воспитания Алматинской области награжден орденом генерала Сабыр Рахимова 
2013 году награжден почетной грамотой предеседателем Комитета социаьно культурного развития Д . Назарбаевой
2014году Указом президента Республики Казахстан награжден орденом
 «Курмет»
Научные публикации: 
1. Особенности формирования физических качеств у детей младшего и старшего школьного возраста средствами подвижных игр в детских домах.
 Материалы Республиканской научно-практической конференции «Жансугуровские чтения», Талдыкорган,2012 г.
2. Қазақтын салт –дәстүрлерін мәдени мурасын жаңа  технологиялар арқылы жандандырайық
Білім  беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтті білім берудегі менеджмент. Алматы 2012. № 3 2012 (17).
3. Қазақ ұлттық ойындарын  оқұ және тәрбие үрдесінде пайдаланудың  
Өзектілігі І.Жансугіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеттінің ХАБАРШЫСЫ 2013 ж. 151 – 156 б.б.
4. Пути совершенствования физического воспитания подростков в детских домах. Материалы международн. научно-практической конференции «Проблемы и перспективы интеграции науки и образования в евразийском пространстве».  2013 ж. 151 – 156 б.б.
5. Қазақ ұлттық ойындарының қалыптасып дамуына тарихи педагогикалық  талдау  ІЗДЕНІС-Халық аралық ғылыми – педагогикалық журнал 2013 ж. 151 – 156 б.б.
6. Социализация воспитаников детских домов средствами физической культуры Материалы международной научно -практической конференции Бишкек Киргизстан 2013 89-91ст
7. Балалар үйлеріндегі оқу тәрбие процесінде ұлттық ойындардың тәрбиелік мүмкіндіктері Научно-практический журнал  «Вестник физической культуры» 2013 ж.  254-256 бб 
Ещанов Марат Нукенович
Ещанов Марат Нукенович
Старший преподаватель кафедры начальной военной подготовки
E- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Ученая степень и звание: 
 Научная школа: 
Научные интересы: Влияние на учеников 10-11 классов в программе начальной военной подготовки оринтированных на военную специальность. 
Читаемые курсы: ЧС и ГО, Военное право, Военная педагогика психология.
Достижения: Грамоты к 30, 40 летию ЖГУ им. Ильяса Жансугурова
Научные публикации:
1.Білімгерлерге патриоттық тәрбие беру. Материалы Республиканской научно – практической конференции «Жансугуровские чтения». г.Талдыкорган, 2012
2.Причины развития миопии у школьников. Материалы Республиканской научно – практической конференции «Жансугуровские чтения». г.Талдыкорган, 2012
3. Жас спортшыларды жаттықтыру кезінде ерік – жігерін тәрбиелеу.
«Вестник физической культуры», г.Талдыкорган, 2013- №3
4. Соотношения структуры занятий по физической культуре студентов вузов. Соотношения структуры занятий по физической культуре студентов вузов.
5. Scientific justification of increasing the efficiency of competitive activity of football players of the top skills. 6th Conference on Educational Sciences 06-09 February 2014 University of Malta
Кибраева Зауре Юсуповна
Кибраева Зауре Юсуповна
Старший преподаватель кафедры начальной  военной подготовки
E- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Научные интересы: Формирование мотивации здоровому образу жизни среди студентов. 
Читаемые курсы: Возрастная физиология и школьная гигиена, клинические особенности развития детей с ограниченными возможностями, основы невропатологии;  анатомия, физиология и эволюция центральной системы; анатомия, физиология и патология органов зрения, слуха и речи. (бакалавриат). 
Достижения: Почетная грамота за активное участие в реализации проекта «Здоровые университеты».  
Научные публикации:
1.Факторы риска нарушения здоровья в дошкольном возрасте. Международная научно-практическая конференция «Гуманитарно-экономическому колледжу -10лет. Подготовка специалистов, традиции и инновации»
2. О значении определения количества свинца, метаболитов порфиринового обмена и показателей периферической крови в оценке условий труда и состояния здоровья работающих на свинцовых заводах.  Талдыкорган 2011
3. Формирование здоровья детей в пренатальный период. Научный журнал министерства образования и науки Поиск. 2012год.
4. Вопросы формирования правильной осанки у детей. Материалы м/н научно-практической конференции г. Талдыкорган 2012г.
5. Психофизиологические основы формирования здоровья детей в пренатальный период. Сборник научных статей по материалам м/н научно-практической конференции. Санкт-Петербург 2012г.
6. Формирование модульной компетентности студентов при изучении общеобразовательных  предметов (как «экология и устойчивое развитие») по кредитной системе обучения viii-международная научно- практическая конференция Киев 2012г.
7. Предупреждение развития приобретенной патологии опорно-двигательного аппарата  у дошкольников. Научный журнал «Молодой ученый» №1 Чита 2013г.
8. Влияние электромагнитных  излучений на биосистемы. Международная научно-практическая конференция.Москва 2013
9. Проблема и профилактика туберкулеза на современном этапе. Научный журнал «Молодой ученый» №1  Чита 2013г.
Куракбаева Асыл Жексембаевна
Куракбаева Асыл Жексембаевна
И.о заведующей кафедры начальной военной подготовки 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Ученая степень и звание: кандидат педагогических наук, научная школа: соискатель Жетысуского государственного университета им.И.Жансугурова (2008 г.) 
Научные интересы: Подготовка учителя начальных классов к внедрению предмета «Самопознание, патриотическое воспитание
Читаемые курсы: Самопознание, педагогика, научно-исследовательская работа, возрастная физиология и школьная гигиена, научно-исследовательская работа, основы военно-медицинских знаний, введение в военно-педагогическую профессию, профессионально-ориентированный иностранный  язык, профессионально-ориентированный русский язык
Достижения: «За вклад в разитие образования в ВУЗ-е и образования и воспитания молодежи» почетная грамота акима Алматинской области (2010);
Научные публикации: 
1. Оқытудың әдістерін дәстүрлі және кредиттік оқыту жүйесі негізінде пайдалану./ І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Хабаршысы
Қантар-наурыз 2011. 83-89 б.
2. Психологические особенноси адаптации детей дошкольного периода. «Менің Қазақстаным: өткені, бүгінгі, келешегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, -Талдықорған,2011.
3. Технологическая компетентность педагога. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру- сапалы білім негізі» аймақтық ғылымитәжірибелік конференция материалдары 
Твалдықорған,2012. 153-158 б.
4. Семейно-центрированный подход в самопознании. Высшая школа //№1(1) 2012.
5.Психолого-педагогические проблемы суицидального поведения подростка призывного возраста в современном обществе. «Перспективные научные исследования» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
(Болгария) 2012.
6. Трансформация конфликтов у подростков допризывного возраста. Materialy VIII mezinarodni
vedecko-practicka conference
«Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2012»
-Praha, 2012. c. 36-44.
7. Pedagogical diagnostics of social ehpepience of the adolescent – pre- conscription trainee. Materialy
Materialy  YIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji.
Przemysi,2012. Стр.88-92.
8. Методика преподавания предмета «Самопознание» в начальной школе. Оқу құралы. -Талдыкорган, 2012.
9. Методика профилактики наркомании среди подростков допризывного возраста. Materialy
Materialy YIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. -Przemysi,2012. 3-9 б.
10. Критерии сформированности патриотизма у будущих защитников отечества. «Проблемы и перспективы развития образования» (ІІ) атты халықаралық сырттай ғылыми конференция материалдары. Пермь, 2012. 28-32 б.
 11. Проблема военно-патриотического воспитания. «Динамика современной науки» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Болгария,2012.  
12.Мониторинг психологической готовности допризывников к защите Отечества. Журнал Молодой ученый №6 (4)/2012 Чита қаласы, Рессей, 420-426 б.
13. Мониторинг сформированности личности будущего защитника Отечества. Журнал Молодой ученый №8(43)/2012  Чита қаласы, Рессей 349-353 б.
14. Боевые традиции казахского народа – основа военно-патриотического воспитания будущего учителя. Журнал Молодой ученый. — 2012. — №9.  Чита қаласы, Рессей. 309-312 б.
15. Личностно-ориентированный подход в самопознании. «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфренция материалдары Талдыкорган,2012. 500-505 б.
16.Педагогические аспекты личностно-профессионального становления будущих педагогов.
«Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфренция материалдары. -Талдыкорган,2012. 421-424 б.
17. Ғылыми-зерттеу жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру. Оқу құралы. -Талдықорған, 2012.
18. Нравственно-духовное становление личности младших школьников в процессе самопознания. «Өзін-өзі тану: махаббат пен шығармашылық педагогикасы» халықаралық педагогикалық оқулар материалдары. -Алматы,2012. 248-251.
19. Использование этнопедагогических знаний при решении педагогических задач. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Талыдқорған, 2013. 244-249 б.
20. Творческая деятельность студентов в процессе самопознания. /Высшая школа /№1- 2013.
21. Оқу тәрбие үрдісінде оқытудың белсенді әдістерін тиімді пайдалану. Ізденіс №2(1) 2013. 269-274 б.
22. Болашақ педагогтардың кәсіби-тұлғалық қалыптасуының педагогикалық шарттары. Ізденіс №1(2) 2013.
23. Модель профессионального самосознания студентов. «Білім-ғылым-қоғам: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары ІІІ бөлім. -Талдыорған, 2013. 163-168 б.
24. Подготовка будущих педагогов к профориентационной работе. «Білім-ғылым-қоғам: өзарақатынастық мәселелері мен перспективалары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция./ Наука и мир №2 (6) 2014 (РИНЦ).
25. Болашақ Отан қорғаушыларды әскери тәртіпті сақтауға дайындауда әскери тәртіптің мәні мен мағынасы. «Білім-ғылым және инновация – «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 24-25 қазан, 2014.
26. Болашақ педагогтың ғылыми мәдениетін қалыптастыру. «Білім-ғылым және инновация – «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 24-25 қазан, 2014.
27. Сущностная характеристика скростно-силовых качеств футболистов. Республиканская научно-практическая конференция «Жансугуровские чтения» 5-6 декабря 2014 г.
Смаил Нүсіп Наутайұлы
Смаил Нүсіп Наутайұлы 
Профессор кафедры начальной военной подготовки
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ученая степень и звание: Доктор медицинских наук, профессор
Научная школа: Семипалатинский медицинский институт, кафедра нормальной и патологический физиологии (1975), НИИ краевой патологии, Усть-Каменогорский филиал гигиены труда и профзаболеваний Минздрава РК (1994).
Научные интересы: Гигиена труда и профессиональные заболевания в цветной металлургии. Спортивная физиология и гигиена.
Читаемые курсы: Физиологические основы физического воспитания и видов спорта;
Общая и возрастная физиология; Анатомия со спортивной морфологией; Общая и спортивная гигиена (бакалавриат) 
Достижения: Нагрудной знак им. Ы.Алтынсарина 01498 от 11.06.2008г..; «Отличник здравоохранения СССР» № 258-к от 25.05.1982г..; «Отличник образования РК» № 0538 от 25.09.2000г.; Бронзовая медаль Ассоциации высших учебных заведений РК им. А.Байтұрсынова, октябрь 2012 г. 
Научные публикации: 1. Спорттық әрекеттердегі организмнің морфологиялық-функциялық мамандануы//«Қазақстандық «Еуропаға жол»: экономика, білім және ғылым» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Талдықорған 2010, 2 бөлім,  292-298 б. 
2. Спортшының қимыл қозғалыстарға қабілеттілігінің формалары// «Менің Қазақстаным: өткені, бүгінгі, келешегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 18-19 мамыр 2011, 435-438 бет.
3. Машықтану мен жарыстарға қойылатын гигиеналық талаптар// Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай өткізілетін «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған  2011, 2 бөлім, 240-247 бет
4. Оқушылар дене тәрбиесінің гигиенасы// Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай өткізілетін «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған  2011, 2 бөлім,  247-253 бет
5. О значении определения количества свинца, метаболитов порфиринового обмена и показателей периферической крови в оценке условий труда и состояния здоровья работающих на свинцовых заводах// Материалы VIII Международной научно-практической конференции 7-15 марта, «Медицина», 13-19 с, Чехия Прага, 2012
6. Спорттық машықтанудағы шаршағандық пен организмдегі қайта құрылу процестерінің физиологиялық механизмдері// «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 1 бөлім. Талдықорған, 2012,357-363 бет
7. Клинико-функциональные изменения организма
рабочих свинцового производства// Научный журнал «Молодой учёный»  № 10 (45) г.Чита 2012, с 401-404
8. Жалпы және спорттық гигиена/ Оқулық. УДК 796/799(075) ББК 75.1я7 С52  ISBN 978-601-80220-9-8 Алматы 2012, 319 бет
9. Оценка состояния здоровья рабочих свинцовых заводов по результатам углубленных клинико-диагностических лабораторных исследований// Материалы 2-ой Международной научной конференции «Медицина: Вызовы сегодняшнего дня» г. Москва, декабрь 2013г. с. 45-48
10. Спортшылардың жүйке-бұлшық ет жүйесін зерттеу әдістері//Вестник ЖГУ №  4. - Талдыкорган, 2014
Тлеуов Ерлан Базарбаевич
Тлеуов Ерлан Базарбаевич
Ст.преподаватель кафедры Начальной военной подготовки
E-mail: tleuov.e @mail.ru
              te.bazarbaevich @gmail.com 
Ученая степень и звание: Присуждена академическая степень магистр педагогических наук
Научные интересы: Формирование воинской дисциплины через Уставы Вооруженных Сил Республики Казахстан
Читаемые курсы: Строевая подготовка, Общевойнсковой устав  ВСРК, Огневая подготовка   
Достижения: - Грамота за отличную подготовку команды университета активное участие в V Республиканской олемпиаде по начальной военной подготовке
Научные публикации: 
1) «Дене тәрбиесі көлеміндегі білім үрдісінің бүгінгі талап денгейінде дәлелдеу мүмкіншілігі»   Дене тәрбиесінің жаршысы 2012ж
2)   «Білімгерлерге патриоттық тәрбие беру» «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Талдықорған 2012ж
3)  «Қазақстан тарихында дене тәрбиесі пәнінің алатын орны әрі оны тәрбие үрдісіндегі құралы ретінде қарастыру»   «Йнновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары       24-25 Қаңтар 2012ж
4)  «Оқу үрдісінде бастапқы әскери дайындық пәнін ұйымдастырып өткізудің маңыздылығы»    «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (15-16 наурыз 2013жыл)
5) «Уставы вооруенных сил Республики Казахстан как средство формирования войнской дисциплины» «Ғылым білім және инновация-«Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары    24-25 қазан 2014жыл
6)  «Жүйке жүйесі мен жүйке-бұлшық ет жүйесінің қызметтік қабілеттілігін тексеру әдістері» №4 «Вестник ЖГУ» 2015г
7) «Бастапқы әскери дайындық пәні сабақтарында оқытудың жаңа технологияларын пайдаланудың мүмкідіктері»  №4 «Вестник ЖГУ» 2015г
Abishev Nurlan Akashevich
Abishev Nurlan Akashevich
Lecturer of Department of pedagogics and psychology 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: 
School of Science: Belorussian education academy (1992), Kazakhstan National University named Abai (2002)
Research interests: problems of credit system realization in high school; conceptual features of specialist formation for primary school; problems of managing the educational system.
Courses: 
1.Pedagogics
2. Organization and planning of  scientific researches
3. Formation of professional competence - the basic of future teachers’ training
4.Methods of teaching pedagogical subjects in high school
5. New pedagogical and informational technologies in the education system 
Achievements: High achiever of education of Republic of Kazakhstan (1992) 
Scientific publications: 
1. Непрерывное образование: прошлое, настоящее, будущее//в сб. Республиканской  научно-практической конференции «Проблемы непрерывного образования: школа, колледж, вуз».- Талдыкорган, 2009 -с.26- 30
2. Факторы влияющие на развитие вуза как организации//в сб. Республиканской  научно-практической конференции «Проблемы непрерывного образования: школа, колледж, вуз».- Талдыкорган, 2009. с.17-24
3. Интеграция как фактор формирования академической мобильности субъектов в образовательной практике//участие в международном семинаре «Академическая  мобильность в контексте  Болонского процесса». – Талдыкорган, 2010.- с. 74-80
4. Цели образования в формировании академической мобильности  субъектов образования // в сб.Международной научно-практической конференции «Казахстанский путь -путь в Европу»: Экономика, образование и наука » ч.1  – Талдыкорган, 2010.- с. 24-33
5. Система менеджмента качества: противоречие, взаимодействие, управление// в сб.международного обучающего семинара «Международная аккредитация: проблемы и перспективы »  – Талдыкорган, 2011- С. 9-15 
6. Профессиональное образование как явление: между линейной и кредитной
системой или поиском инновационных процессов// в сб.Региональной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе- как основа качества обучения – Талдыкорган, 2011.
7. Интеллект как познавательная деятельность в процессе учения// в сб. Международной Научно-Практическойконференции «Проблемы и перспективы интеграции науки и образования в европейском пространстве».- Талдыкорган, 2012.- С. 33-39
8. Педагогическая технология как фактор эффективноговзаимодействия субъектов   образования.  В сб// Международной научно-практической конференции «Педагогические чтения К.Д.Ушинского»- Ярославль, 2012.-С.35-40. 
9.Целевые ориентации методической работы в начальной ступени общеобразовательной школы//в сб. Республиканской научно-практической конференции «Жансугуровские чтения» посвященные Дню независимости РК.- г.Талдыкорган, 2014.
10. Учебная деятельность и ее связь с развитием личности школьника в начальной школе// в сб. Республиканской научно-практической конференции «Современные актуальные проблемы педагогики, психологии и этнопсихологии в образовательной системе».- г.Алматы, 2015.-С.123-129.
Abisheva Zheniskul Akanovna
Abisheva Zheniskul Akanovna
Candidate of psychological sciences associate professor of pedagogics and psychology
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: candidate of pedagogical sciences, Associate Professor, the school Science: Kaz.State WPI speciality of pedagogy and Psycology (preschool) (1973-1977), Postgraduate study of the Moscow State Pedagogical Institute (1984-1987), Doctoral studies  named of Al Farabi department of ethnic and pedagogical psychology (2003-2006).
Research interests: Trainer specialized psychological training in the following areas:
-psychological diagnostics
-Neuro-Linguistic Programming
- Basic counseling skills
-Gestalt therapy
-Body-oriented psychotherapy
Courses: Pedagogy, Self-knowledge (Bachelor)
Achievements: “Honourable educator of the Republic of Kazakhstan” (2003).
Scientific publications: 1) Этнопсихология. Монография. – Алматы: Издательство «Ұлағат» КазНПУ имени Абая, 2012. – 156 с. Рекомендовано Министерством образования и науки Республики Казахстан
2)  Психологические тренинги по этнопсихологии. Учебное пособие – Алматы:
3) Основы общей и педагогической психологии: Учебно-методическое пособие для студентов высшей школы. – Алматы, 2004. – 172 с
4) Этнопсихология. Учебное пособие. КазНПУ имени Абая. Алматы, РК, 2009.- С. 176. 
5) Психологические тренинги в подготовке будущих психологов  в вузе. Учебное пособие. КазНПУ имени Абая. Алматы, РК, 2010. - С. 75.
6) Этнические особенности самопознания в профессиональной деятельности будущих педагогов. КазНПУ имени Абая. Учебное пособие. Алматы, 2010. -  87 с.
7) Самопознание — основы процесса формирования личности будущего педагога. КазНПУ имени Абая. Учебное пособие. Алматы, 2010, стр. 44.
8) Өзін-өзі тану. «DALAPRINT» баспаханасы. Оку құралы. Алматы, 2010. – 201 бет.
9) Практическая психология в подростковом возрасте. Учебное пособие. Алматы: Издательский центр КазНПУ имени Абая, 2011. – 78 с.
10) Педагогикалық жоғары оқу орнындағы оқытудың интербелсенді әдістері: Оқу әдістемелік құралы. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2013. – 46 б.  
Abisheva Elmira Dauletovna
Abisheva Elmira Dauletovna
 The Head of the Department of Pedagogy and Psychology
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, School of Science: graduate school in KazNU from Al-Farabi (2002-2005).
Research interests: Organization of psychological services in the educational system.  
Courses: Psychology (Master degree). Psychology and human development. 
Achievements: 1) it was awarded by the thankful diploma the rector  of   Kazakhstan National Pedagogical University named after Abaya by Praliev S.
2) it was thanked officially by the rector ZSU named after Zhansugurov by Bekturganov A.E.
Scientific publications: 1) Современные проблемы этнической структуры личности студента. // в сб. Республиканской научно-практической конференции «Жансугуровские чтения», посвященная 20 летию Независимой Республики Казахстан. Талдыкорган. 2011 г.
2)  Взаимодействие психологической службы малокомплектной школы и семьи// участие в Республиканском педагогическом форуме на тему: «Малокомплектные школы в системе образования РК: состояние и пути их модернизации»  Алматы,  2011 г.
3) Методологические основы аутодиструктивного поведения в современном обществе.// в сб. Международной научно-практической конференции: «Аутодиструктивное поведение в подростковом и юношеском возрасте: пути и перспективы превентивной коррекции» КазНПУ имени Абая. Алматы, 2011 г.
4) Этническая среда и этнопсихологические аспекты аутодиструктивного поведения в юности// в сб. Международной научно-практической конференции: «Аутодиструктивное поведение в подростковом и юношеском возрасте: пути и перспективы превентивной коррекции» КазНПУ имени Абая. Алматы, 2011 г.
5) Практическая психология для ранней юности. Учебное пособие. Алматы: издательский центр КазНПУ имени Абая, 2011.- 74с.
6) Практическая психология в подростковом возрасте. Учебное пособие. Алматы: издательский центр КазНПУ имени Абая, 2011.- 78с.
7) Организация психологической службы в детском саду. Учебное пособие. Талдыкорган: ЖГУ им. И. Жансугурова, 2012. – 123 с.
8) Антикалық психологиядағы ес мәселесіне қатысты негізгі ойлар. Студенттердің және магистранттардың жоғары оқу орны аралық  ғылыми  конференциясы
«Оқушыларды тәрбиелеу үрдісінде этнопедагогика мен этнопсихологиялық ой-пікірлерді қолдану» Абай атындағы ҰПУ 306-310 б.
9) К вопросу о совершенствовании подготовки педагогических кадров.  К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 8 –Импакт-фактор РИНЦ (двухлетний) = 0221 (по данным на 11.12.2014) 29-32 б.
10) Өзін-өзі тану психологиясы. Оқу-әдістемелік құралы. Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, 2014ж. 94 б.
AzharAbukhanova
AzharAbukhanova
Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology in Zhetysu State University named after I. Zhansugurov
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank:
M.Ed., senior Lecturer. School of Science
Almaty State Pedagogical University named after Abay,teacher of history and geography(2003),
Master Kazakhstan State Pedagogical University(2005)
Research interests:  Students terms of pedagogics socialization
Courses: Pedagogics, Pedagogics to speciality introduction, Ethnopedagogics(bachelor)   
Achievements: «Political activity, education public life industry  labour, years generation education gives  adds deposit for light is a motherland people «Nyr Otan»  democratic party  respect deed (2013).    
Scientific publications:
1) «Инновациялық технологияларды қолдануда білімгерлердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру»
//Инновациялық технологияларды білім үрдісіне ендіру сапалы білім негізі» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясында 2012,1-бөлім- 32-34бб.
2) «Бастауыш сынып мұғалімінің шығармашылығын дамыту жолдары» // Ұлт тағлымы ғылыми-педагогикалық басылым.- 2012 .№3-235-239 бб.
3) «Кредиттік жүйені енгізуде білімгерлердің өзіндік жұмыстары арқылы кәсіби дағдыларын қалыптастыру» // «Жансүгіров тағлымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Талдықорған қ- 2012.1бөлім-45-46 бб.
4) «Оқушылардың рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастырудағы халық педагогикасының ролі» //
«Этникалық өзіндік сананың ерекшеліктері жоғары мектеп жағдайындағы кәсіби табыстылықтың факторы ретінде»«XXI-ғасырдың этнопсихологиясы» республикалық ғылыми конференция, 2012ж,30 қараша-46-49 бб.
5) «Сапалы білімді қалыптастыруда мектеп мұғалімдерінің инновациялық іс-әрекеттері»//
«Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі»
Дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция 2013, 27-29 бб.
6) «Өзіндік жұмыс арқылы білімгерлердің кәсіби бағыттылығын қалыптастыру»//«Білім-ғылым-қоғам:
Өзара ықпалдастық мәселелері мен перспективалары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары» Талдықорған қаласы,2013.2-бөлім-25-28 бб.
7) «Ақпараттық технологиялардың бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын қалыптастыру мүмкіндіктері»//ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Жансүгіров тағлымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 2013ж  6-7желтоқсан, 48-50 бб.
8) «Ұлттық тәрбиені оқытуға даярлық жағдайы мен жақсарту жолдары» //«Жаңа әлемдегі жастар және ғылым»  атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияда2013-2014 оқу жылында 13-14 наурыз
9) «Подготовка будущих педагогов к профориентационной работе» // НАУКА И МИР 
Международный научный журнал, № 2 (6), 2014г, Том 3 – Россия, г. Волгоград,SCIENCE AND WORLD 
International scientific journal № 2 (6), 2014, Vol. III
10) «Болашақ педагогтың зерттеу мәдениетін қалыптастыру жолдары»//«Ғылым,білім және инновация- «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 2014.1-бөлім, 24 қазан,Талдықорған қ, 182-185 бб.
11) «Ұлттық құндылықтар негізінде оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру» «Жансүгіров тағлымы» 
2014 ж, 5-6 желтоқсан,404-408 бб.
Belgubekova Gulnar  Kydaubergenovna
Belgubekova Gulnar  Kydaubergenovna
 Senior Lecturer, Department of Pedagogy   and Psychology in Zhetysu State University 
named after I. Zhansugurov
E-mail: belgibekovag @mail.ru 
 Academic degree and academic rank: 
Research interests: Courses: : Pedagogics, introduction  pedagogies activity, ethnopedagogics, theory  and  method   
 methodology  of educator  work, psychology,  psychology   and  development  of man    (bachelor)   
 Achievements:
Thank you letter of chancellor of the Zhetysu State University named after I. Zhansugurov
А.Е.Bekturganov  2011, 2013, Honoured  letter leader   of the Almati area of 2013г.,Diploma  of Union  of workers  of trade union   of education  and  science  of РК   2013г,  diploma  of Democratic  party of People's  of "Nyr  Оtan" 2013y.
Scientific publications: 
Жаңа  технологияны  елімізде  енгізу  үрдісі,  негізгі  түсініктер. «Менің Қазақстаным: өткені,бүгіні,келешегі»  Халықаралық  ғылыми-практикалық  конференция  материалдары . Сәуір,2011
Үздіксіз  педагогикалық  практикаға  әдістемелік  нұсқау. «Жетісу университе-ті»  баспа  орталығы. 2011ж.
Болашақ  маманды  кәсіпке  даярлау  шарттары. ЖМУ-ң «Хабаршы»Ғылыми журналы.Талдықорған, Апрель-сентябрь,2011ж.
«Психологическая  подготовка  квалифицированных  борцов»
Материалы  международной  научно практической  конференции  Бишкек,  2012г, 344-347 стр.
«Эффективность  использования  интерактивных  методов  обучения»  Материалы  научно-практической  конференции. 2012г,Талдыкорган. 2012г. 90-93 стр.
«Умственное  развития  на  основе самооценки  и  самообразования  личности  студентов»   Прага,  2013г. Материалы  международной  научно-практической  конференции     85-89 бет
Қазақ  ақын-жазушы-ларының  еңбектерінде жастарды  патриоттық  рухта  тәрбиелеу  мәселелері. І.Жансүгіровтың  туғанына  120 жыл  толуына  арналған Ғылыми-практикалық конференция. 16.05.2014.
Тұлғаны рухани  адамгершіліккетәрбиелеудің  теориялық негіздері. «Жансүгіров  оқуы»Ғылыми-практикалық  конференция. 5-6 желтоқсан 
Dina B. Zhanatova
Dina B. Zhanatova
Senior  lecturer of the pedagogy and psychology department
Senior researcher of laboratory of Human psychophysiology 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: Master of psychology science
 School of Science: Magistracy of Kazakh National University named after аl-Farabi (2004)
Research interests: Mental cognitive processes, mental conditions, mental properties of the individuals  (diagnosis and correction)
Courses: Psychology and human development, Age psychology, Ethnopsychology, Ethnopedagogy, Theory and methods of educational work, Introduction to the teaching profession  (in Russian and English)    
Achievements: Apply to participate in projects of the Committee of Science MES RK: "Development of modern approaches for early diagnosis and prevention of suicidal behavior in adolescents with regard to their psychophysiological features" and "integrated assessment methodologies and monitoring the health of students" for 2015-2017 years. Take part in the project for the grant of the rector Innovation "Assessment of the level of health to improve the adaptive reserves and the overall resistance of the organism students living in Taldykorgan."
Scientific publications: 1) Общие вопросы гендерной проблематики на современном этапе развития общества // Материалы республиканской научно-практической конференции «Казахстанский «Путь в Европу»: экономика, образование и наука». Талдыкорган. – 2011г. - с. 351-357
2) Актуальные проблемы гендерных исследований в Казахстане //Сборник докладов 1ой Международной научно-практической конференции 27-28 декабря. Санкт-Петербург.- 2011г.- с. 225-227
3) Использование мультимедийных презентаций в самостоятельной работе студентов // Материалы региональной научно-методической конференции «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс-основа качественного образования» Талдыкорган.- 2013г. - с. 170-173
4) Жоғары оқу орындарындағы белсенді оқытудың әдіс-тәсілдері// Материалы региональной научно-методической конференции «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс-основа качественного образования». Талдыкорган. – 2013г.- с. 413-418
5) Ұжымдағы конфликт және оның алдын алу жолдары // Материалы региональной научно-методической конференции «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс-основа качественного образования» Талдыкорган.- 2013г. - с. 442-445
6) Level of development of separate mental abilities of students and its influence on educational progress // Сборник докладов 1ой Международной научно-практической конференции. Павлодар, 2013г. – с. 125-128 
7) Психофизиологическая оценка функционального состояния организма школьников в динамике подготовки к ЕНТ // Вестник КазНу имени Аль Фараби, серия психологии и социологии №1(48). Алматы.-2014г. – с. 54-61
8) Психология и развитие человека. Учебно-методическое пособие. Талдыкорган.-2014г.
9) Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Психология и развитие человека» с применением диагностических методик  и тестов. Методические указания. Талдыкорган.- 2014г.
Каbylova Madina Serikbolovna
Каbylova Madina Serikbolovna
Master, teacher Department of Pedagogy and Psychology in Zhetysu State University named after I. Zhansugurov
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 Academic degree and academic rank: Master of science,
 School of Science: Таldykorgan  State   University named after I. Zhansugurov, teacher of   foreign  language: two foreign languages (2012) master of pedagogic and psychology of named after I. Zhansugurov(2014)
Research interests: The psychological features conflict to the situation in communication of students 
Courses: Pedagogics, Self-knowledge of, Ethnopedagogics, Theory methods of educational work, (bachelor)   
Scientific publications: 1) «Білімгерлердің қарым-қатынасындағы дау-дамайдың психологиялық ерекшеліктері». «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары Талдықорған 2012 жыл. 
2) «Білімгерлердің қарым-қатынасындағы дау-дамайдың психологиялық ерекшеліктері» «Ізденіс»журналы. Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал.№1(2)/2013жыл.  
3) «Жан күйзелісі және одан арылу жолдары» «Қазақстан жоғарғы мектебі» Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. №1(1)/2013жыл.
4) «Конфликті жағдайды психологиялық талдау» «Білім-Ғылым-Қоғам:Өзара ықпалдастық мәселелері мен перспективалары» Халық аралық ғылыми-тәжірибелік.Конференция. Талдықорған 2013жыл.
5) «Қарым-қатынастағы дау-дамайдың әлеуметтік психологиялық әсерін теориялық талдау» Абай атындағы КАЗ ҰНПУ «Психологиялық ғылым мен практика қазіргі қоғамның табысты дамуының негізі ретінде»  тақырыбындағы Респебликалық ғылыми –практикалық конференция материалдары. Алматы қ. 16-мамыр 2014жыл.    
6) «Қарым-қатынастағы дау-дамайдың әлеуметтік психологиялық әсерін теориялық талдау» Абай атындағы КАЗ ҰНПУ «Хабаршы».№1(38) Алматы қ. 2014жыл
7) «Қашықтықтан оқытуда интернет желісін пайдаланудың ерекшеліктері» «Білім-Ғылым-Қоғам:Өзара ықпалдастық мәселелері мен перспективалары» Халық аралық ғылыми-тәжірибелік.Конференция. Талдықорған 2013жыл.
8) «Қарым-қатынастың психологиядағы  ерекшеліктері» «ЖМУ Хабаршысы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған қаласы2014ж.
Molbosynova Zhumagul Maratovna
Molbosynova Zhumagul Maratovna 
 Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology in Zhetysu State University named after I. Zhansugurov
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 Academic degree and academic rank:
 School of Science: The University named after I. Zhansugurov, Master (2012). 
 Research interests:  Forming of professional competence of future teacher
Courses:  Psychology and development of man, Self-knowledge of
Achievements:  "For organization and realization of events of devoted  forty years Zhetysu State University"   the name of  I. Zhansugurov (2012);
"For a contribution to developing educations in university and educations and educations of young people" diploma of measures of city Тaldykorgan  (2014) .
Scientific publications: 1) «Болашақ мұғалімдерде кәсібилікті дамыту» «Кәзіргі білім беру жүйесінде педагог кәсіби біліктілігін дамуды халықаралық тәжірибе, міндеттер және перспективалар» атты халықаралық педагогикалық форум» Тараз қаласы 
24-25 қараша, 2011жыл; 
2) «Педагогические аспекты формирования профессиональной компетентности будущего педагога» «Исследование и сохранение культурного наследия- основа развития доктарантуру (PhD) в образовательном пространстве вузов искусства и культуры» Международная научно-практическая конференция Академия исскуства  имени Т.Жургенева.Алматы 1 декабря 2011 год;
3) «Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру» - Ізденіс журналы, № 2/2012жыл; 
4) «Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттары» - «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» атты І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-нің 40 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция материялдары, Талдықорған қаласы 19-20 қазан/ 2012жыл;
5) «Проблемы нравственно-эстетического воспитания учащейся молодежи» // Фундаментальные исследования. Электронный журнал/импактфактор/РИНЦ 0,170 – 2012.–№9(часть4).–стр.862-864.
6) «Moral and spiritual of the rising generation» -  «ЖаҺанданған әлемдегі ғылым мен білім берудің көкейкесті мәселелері». атты жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Павлодар қаласы 30.01.2013жыл.
7) «Болашақ бастауыш сынып мұғалімін даярлаудағы кәсіби құзыреттілік тұрғы» - «Білім - Ғылым - Қоғам: өзара ықпалдастық мәселелері мен перспективалары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 25-26,қазан.Талдықорған қаласы 2013жыл; 
8) «Білім беруді интеграциялау» - «Қазақстан республикасының білім беру жүйесін модернизациялау жағдайында педагог кадрларын даярлау мәселелері мен болашағы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.14-15 мамыр.Қарағанды,2014жыл;
9) «Болашақ педагогтарда кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың теориялық аспектілері» ЖМУ Хабаршысы №4/2014, 58-62бб. 
Svetlana Murygina
Svetlana Murygina
 Senior teacher of Pedagogy and Psychology Department
E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
si. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: Master of education in the specialty "Pedagogy and Psychology" 
School of Science:  postgraduate study of KazNPU named after Abai  (2001), Master study of ZhSU named after Zhansugurov I. (2012).
Research interests:  Innovations in education, innovation readiness of the individual
Courses:  Pedagogy, Self-knowledge
Scientific publications:  1. on the problem of increasing the active participation of teachers in innovation. Scientific journal "Vestnik ZhSU named after I.Zhansugurov», №4, October-December 2011., .53-59 page. 
2. Formation of readiness of specialists for innovation in higher education. Scientific journal "Vestnik KazNPU », №2, May 2011., 34-49 page.
3. Professional training of teachers in the modernization of education. Republican Scientific and Practical Conference materials "Zhansugurovskie chteniya". 28-29 October 2011., 113-116 page.
Ryszhan M. Rysbekova
Ryszhan M. Rysbekova
Head of the Department of History of Kazakhstan 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: Candidate of Pedagogical Sciences, , School of Science: graduate school of ZhSU named after I. Zhansugurov (2003).
Scientific publications: 1)Бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру–психологиялық-педагогикалық проблема. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай өткізілетін «Жансүгіров тағылымы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2-бөлім. (28-29 қазан)Талдықорған – 2011. 181-188 бет.
2)Оқытудың белсенді әдістерін қолданудың тиімділігі. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.24-25қаңтар Талдықорған – 2012. 90-93 бет.
3)Ұлағатты ұстаз. Б.Ө.Байділда «Бір сөнбес сәуле» Мақалалар. Естеліктер. Лебіздер. Әндер. -168 б.  – Алматы.: «Мирас»баспасы, 2012. 146-150 бет.
4)Қазақ халық музыкасы арқылы бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру тиімділігінің шарттары. «Еуразия кеңістігіндегі білім және ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференциясы материалдары.ІІІ бөлім.19-20 қазан,Талдықорған-2012.235-240  бет.
5)Оқушыларға патриоттық тәрбие беру. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру- сапалы білім негізі» аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 25 қаңтар.Талдықорған, 2013. 355-357 бет.
6)Қазақ халық музыкасы арқылы бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие берудің бүгінгі жағдайы. «Қазақстан жоғары мектебі» - 1/2013. Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. 244-249 бет.
7)Қазақ халық музыкасы арқылы бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие берудің педагогикалық шарттары. «Ізденіс» - № 1(1)/2013. 191-195 бет. 
8)Қазақ халық музыкасы арқылы бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру формалары мен әдістері. «Қазақстан жоғары мектебі» -1(1)/2013. Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. 92-96 бет.
9) Бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру. «Ізденіс» - № 1(2)/2013.  247-251 бет.
9)Бастауыш сынып оқ 
10)Оқушыларды қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу – психологиялық-педагогикалық проблема.    І.Жансүгіров атындағы ЖМУ хабаршысы. Ғылыми журнал. №4, 2014. 63-39 бет.
Tulepova U Saltanat
Tulepova U Saltanat 
Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: senior teacher,    School of Science: Таldykorgan  State Pedagogical University named after I. Zhansugurov, teacher of Russian and literature, master of КаzNУ named after  Al-Farabu (2003), graduate student of КаzNУ named after Al-Farabu (2005)
Research interests:  Communicative competence, social competence
Courses: Pedagogics,  Theory methods of educational work, Ethnopedagogics (bachelor)   
Achievements: Thank you letter from the faculty of pedagogic and psychology for active voice in the educate to bring up   process of  ability  specialists
Scientific publications:
1.Жоғары оқу орындарындағы белсенді оқытудың әдіс-тәсілдері «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 25.01.13. Талдықорған 2013 ж.
2.Жоғары мектептегі дәріс беру технологиясы. «Заманауи үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзыреттік үлгісі» атты 18 ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 17-18.01.2013 ж. Алматы 2013 
3.Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауын дамыту технологиясының философиясы мен әдіс-тәсілдерінің ерекшеліктері «Заманауи үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзыреттік үлгісі» атты 18 ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 17-18.01.2013 ж. Алматы 2013
4.Формирование коммуникативных умений педагога посредством активных методов обучения. Материалы международной научно-практической конференции «Образование-наука-общество» Проблемы и перспективы взаимодействия 3 часть. Талдыкорган 2013ж
5.Тұлғаның құндылық бағыты мен этникалық сенімдерінің байланысы. «Этникалық өзіндік сананың ерекшеліктері жоғары мектеп жағдайындағы кәсіби табыстылықтың факторы ретінде» «XXI-ғасырдың этнопсихологиясы» республикалық ғылыми конференция  2012 ж 30 қараша
6.Проблемалық оқыту әдісі және оның студенттердің белсенділігін арттыруға әсері «Білім бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі» Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 80- жылдығына арналған 44-ші ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары Алматы 2014
7.Интерактивті әдістер мен оқытудың ақпараттық технологияларын университетте қолдану«Білім бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі» Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 80- жылдығына арналған 44-ші ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары Алматы 2014
8.Кредиттік оқыту жүйесінде студенттерді өздігімен білім алуға бағыттау «Білім бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі» Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 80- жылдығына арналған 44-ші ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары Алматы 2014
9.Оқыту процесінде интербелсенді әдістерді қолданудың тиімділігі. «Жаңа әлемдегі жастар мен ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 13-14.03.2014 ж
10.Студенттердің белсенділігінің арттырудағы проблемалық оқытудың маңызы «Ғылым, білім және инновация –Қазақстан 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 2014ж.24 қазан 
11.Технологическое образование фундамент профессиональной подготовки учителя технологии Высшая школа Казахстана Серия №2,Алматы 2014 273-276 стр
12.Новые функциональные требования к учителю технологии. Поиск, серия «Гуманитарные науки», №1(2) 2014 г.стр. 267-270
13.Становление учителя технологии нового типа в условиях рыночных отношений. Наука и мир. Международный научный журнал Россия, г. Волгоград №4(8) 2014г.SCIENCE AND WORLD International scientific journal Импакт фактор 0,325 стр.74-75
Kuralay A.Tuleuzhanova
Kuralay A.Tuleuzhanova
Associate Professor of Pedagogy and Psychology
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: Candidate of pedagogical Sciences, Associate Professor.
Research interests: The use of video during training music teachers 
Courses: Ethnopedagogy, Introduction to the teaching profession, Theory and methods of educational work,  Active learning methods (bachelor), Integration processes in music education (Master) 
Scientific publications:  
1) Видеозапись в системе методической подготовки учителя музыки. Учебное пособие, 2010. – Талдыкорган, 150 с.
2) Особенности эмоции  в личностом развитии студентов в концертмейстерском классе. Республиканская научно-практическая конференция для магистрантов и докторантов  «ИсследовательXXI   века». Каз.НПУ им.Абая.-   Алматы, 2011. -  33-38 с.
3) Исследование эмоциональной сферы студентов в концертмейстерском классе // Ұлт тағылымы. – Алматы, 2012. -218-222 с. 
4) Болашақ мұғалімді бастауыш сынып оқушыларын әлеуметтендіруге даярлаудың педагогикалық шарттары // Материалы Республиканской научно-практической конфернции «Жансугуровские чтения». Талдықорган: ЖГУ им.И.Жансугурова. - 2012. -389-392 с.
5) Формирование модульной образовательной программы «музыкальное образование» в Республике Казахстан. // «Материалы Х международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы музыкально-педагогического образования».- М.:РИТМ, 16-18 апреля, 2012.- с.23-30.
6) Структурно-содержательная характеристика методической направленности профессиональной подготовки будущего учителя музыки //Материалы международная научно-практическая конференци с элементами научной школы для мололдых ученых, посвященной 50-летию института -48-х Евсевьевских чтений.- Сараньск, 23-25 мая, 2012.-с.19-23
7) Использование учебной видеозаписи в процессе педагогической практики. Материалы Международной научно-практической конференции «Музыкальная культура и образование».– М., 2011. -105-110 с.
8) К вопросу об исследования методической подготовки будущего учителя музыки. // Материалы Международной научно-практической конференции «XXI ғасырдағы музыкалық білім: замануи кезеңі және болашағы» - Алматы,  2011.- 219-223 с.
9)  Оқұшылардың вокалды-хор іс-әрекетін ұйымдастыру // Материалы Международной научно-практической конфернции «Еуразия кеңестігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» - Талдыкорган: ЖГУ им.И.Жансугурова. 2012. – с.299-303 .
10) Влияние занятии на скрипке на развитие детей // Материалы Международной научно-практической конференции «Социальные, исторические и мирровозренческие проблемы личностного творчества» посвященные 70-летию доктора философских наук, профессора А.Касабека. – Талдыкорган: 2013. 362-367с.
11) Бастауыш және орта мектептердің сабақтастығын қамтамасыз ету проблемалары // Материалы Международной научно-практической конференции «Білім –ғылым – қоғам: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары»  – Талдыкорган: ЖГУ им.И.Жансугурова, 2013. - 195-199 с.
12) Мектептегі музыкалық білім мазмұны //«Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров». Сборник материалов республиканской научно-практической конференции./ Астана, 2014. С.105-109.
13) Учебная видеозапись как средство эффективной организации педагогической практики студентов по специальности «музыкальное образование // Актуальные проблемы педагогики искусства (музыки и хореографии): сборник тезисов III Международной научно-практической конференции. г.Могилев: МГУ имени А.А. Кулишова, 2014. - С.152-154.
14) Внедрение компетентностного подхода  в музыкально-образовательный процесс вуза// Актуальные проблемы педагогики искусства (музыки и хореографии): сборник тезисов III Международной научно-практической конференции. г.Могилев: МГУ имени А.А. Кулишова, 2014. - С.152-154.
15) Внедрение компетентностного подхода  в музыкально-образовательный процесс вуза// Актуальные проблемы педагогики искусства (музыки и хореографии): сборник тезисов III Международной научно-практической конференции. г.Могилев: МГУ имени А.А. Кулишова, 2014.- С.154-159
16) Деятельность Жетысусткого государственного университета им. И.Жансгурова как фактор развития образовательной среды региона//«Сборник материалов Международной научной конференции г.Нижневартовск,  2014. -125-132.
17) Болашақ музыка пәні мұғалімінің этномәдени құзреттілігін қалыптастыру// Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ғылыми-әдістемелік журналы, 2014. -96-100 бб.
18) Болашақ музыка пәні мұғалімінің музыкалық-орындаушылық құзреттілігін қалыптастыру проблемалары// Материалы международной научно-практической конференции «Наука, образование и инновация –факторы реализации стратегии «Казахстан-2050»» 24-25 октября 2014.-524-530 бб.
19) Education of Tolerant Personality of a Future Specialist as the Social-Pedagogical Phenomenon // International Education Studies; Vol. 8, No. 2; 2015 ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039 Published by Canadian Center of Science and Education International Education Studies Vol. 8, No. 2; 2015
Talgat Zh. Baidildinov
Talgat Zh. Baidildinov
Аssistant professor of the pulpit of the informatics and methodses of the teaching the informatics 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: Candidate of the pedagogical sciences, Assistant professor, School of Science: Kazakh National University named after аl-Farabi (1997).
Research interests: The informatization of the formation. Increasing to efficiency of the education discipline naturally-mathematical cycle on base of the use the personal computer.
Courses: Theoretical bases of the informatics, Theory and methods of teaching to informatics (bachelor), Informatization of the formation and problems of the education, Development and use the educational electronic publishing and internet resource (magistracy)
  Achievements: Reward badge "Excellent teachert of the public enlightenment Kazakh SSR" (1991), Is assigned rank "Senior teacher" (1991), Thanksgiving letter research institute pedagogical sciences to him.I.Altynsarin (1991).
Scientific publications: 
1)Дидактические требования предьявляемые к электронным изданиям учебного назначения (статья). Алматы, ғылыми педагогикалық басылым «Ұлт тағылымы» (Достояние нации), №1, 2012 ж. 5 стр.
2)Введение в теорию обучения информатике (учебное пособие) Талдыкорган, издательский центр «Жетісу университеті», 2012 г.  273 с.,  17 п.л.
3)Методические основы проектирования электронного учебного курса по векторной графике (статья). Алматы, научный журнал Министерства образования и науки РК, Ізденіс Поиск №2(1), 2012 г. 6 стр.
4)Повышение качества образовательного процесса на основе использования интернет технологий (статья).  г. Талдыкорган, 2012 г. Сб. Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы интеграции науки и образования в Евразийском пространстве» 2 часть (19-20 октября, 2012 год) 5 стр.
5)ЭЕМ-нің құрамдас бөліктерін күтіп баптауда қолданылатын негізгі құрал электрлік- дәнекерлегіштің құрылымы және онымен жұмыс жасаудың әдістемелік негіздері (статья).  г. Талдыкорган, 2012 г. Сб. Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы интеграции науки и образования в Евразийском пространстве» 2 часть (19-20 октября, 2012 год) 8 стр.
6)Формирование “графического мышления” учащихся в процессе обучения алгебре и началам анализа на основе использования персонального компьютера (статья). г. Курск, 2012 г. Сборник научных статей III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы преподавания математики» (15-16 ноября, 2012 год) 8 стр.
7)Практическая реализация использования мультимедийных средств в учебный процесс Талдыкорганского политехнического колледжа на примере дисциплины «Информатика» (статья).  г. Переяслав-Хмельницкий, Материалы IX Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», 30-31 марта, 2013 г. 4 стр.
8)Информатика мұғалімін даярлау жүйесінде деректер қоры пәнінен зертханалық сабақтарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі (статья).  г. Талдыкорган, 2013 г. Сб. Материалы международной научно-практической конференции «Образование-наука-общество: Проблемы и перспективы взаимодействия» 2 часть (25-26 октября, 2013 год)  6 стр.
9)Организация вычислительного эксперимента  с помощью компьютера при  изучении начальных понятий математического анализа (статья).  г. Курск, 2013 г. Сборник научных статей IV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы преподавания математики» (14-16 ноября, 2013 год)  7 стр.
Задания олимпиады по базовому курсу информатики способствующие повышению познавательной активности и творческому развитию личности (статья).  Алматы, Международное научно-педагогическое издание «Қазақстан жоғары мектебі» (Высшая школа Казахстана)  №4, 2013 г.  6 стр.
Nazym  Zhanatbekova
Nazym  Zhanatbekova
Ph.D., Associated Professor, Head of chair of informatics and methods  of teaching informatics
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: Ph.D.
 School of Science: graduate school of ZhGU named after I. Zhansugurov (2005).
Research interests: Modern educational technology, intellectual development of students in teaching computer science.
Courses: computer science, methods of teaching science, methods of organization of extracurricular activities in computer science, methods of teaching computer science, information technology, the theoretical foundations of computer science, information technology in the economy, information technology law.
Scientific publications: 
1) «Білім беру жүйесінде мұғалімнің инновациялық іскерлігін қалыптастыру». ЖМУ Хабаршысы. Қаңтар-наурыз 2011ж. 0,25 б.т.
2) «Ақпараттық технологияларды тиімді пайдаланудың теориялық негіздері». Қазақстан мектебі №3 2011 21-23 бет.
3) «Жоғары оқу орындарында электрондық оқулықтарды тиімді пайдалану». Қазақстан мектебі №2 2011 47-50 бет.
4) «Жаңа инновациялық технологияларды білім сапасын көтеруде тиімді пайдалану». Ізденіс №3 2011 ж.
5) «Оқыту жүйесіндегі білімді тексеру, бақылау, бағалау». ЖМУ Хабаршысы. 24-25 қараша 2011 ж.
6) «Кәсіби білім беруді ақпараттандыруды дамытудың заманауи жағдайы». Қазақстан Жоғарғы мектебі №1 2012 ж 167-172 бет.
7) «Білім беру жүйесі және жаңа ақпараттық-қатынастық технологиялар». Қазақстан  Жоғарғы  мектебі №2 (1) 2012 178-181 бет.
8) «Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар арқылы білімгерлердің ақыл-ойын дамыту Еуразиялық кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы». Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция 19-20 қазан 2012 ж  331-335 бет   
9) «Білім сапасын арттыруда оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану». Ұлт тағылымы, №1-2012 ж.
10)«Информационно-коммуникационные технологии на пути движения в информационное общество». Заманауи ЖОО-ның ақпараттық білім беру ортасы» ІV халықаралық сырттай ғылыми-практикалық конференция материалдары 20 қараша 2012 Ресей, Чебоксар қ. 78-85 бет 
11) «Методика подготовки образовании взрослых с использованием телекоммуникационных технологии в Республики Казахстан». «Заманауи ғылым: даму тенденциялары» ІІІ халықаралық сырттай ғылыми-практикалық конференция материалдары 28 желтоқсан 2012   Ресей, Краснодар қ. 129-134 бет  
12) «Білім саласындағы реформалар – ел дамуының негізі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне арналған». «Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқыұтық дамуы» атты республикалық ғылыми практикалық конференциясының материалдарының жинағы 20 желтоқсан 2012, 44-47 бет
13) «Білім беру жүйесінде оқытудың ақпараттық технологияларын қолданудың негізгі мәселелері». Ұлт тағылымы «Қазақстан Жоғарғы мектебі» Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің ғылыми журналының ғылыми қосымшасы №1 2012
14) «Білім беру саласындағы ақпараттық-коммуникация  технологиялардың мүмкіндіктері және ерекшеліктері».  «Орталық Азия және ТМД елдерінің әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік дамуының теориялық және қолданбалы аспектілері» атты халықаралық конференция материалдары. Алматы-Москва-Барнаул 15.03.2013 533-539 бет
15) «Жоғарғы оқу орындарындағы оқытудың инновациялық әдістері». «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми әдістемелік конференция 25.01.2013 167-170
16) «Білім беру үрдісінде интербелсенді оқу технологиясын пайдалану жолдары».  Қазақстан Жоғарғы мектебі №2 (2) 2013 162-165 бет
17) «Білім беруде ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігі». Қазақстан Жоғарғы мектебі №2 (2) 2013 162-165 бет
18) «РНР бағдарламалау тілінің мүмкіндіктері». Қазақстан Жоғарғы мектебі №4  2013 248-251 бет
19) «Болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік технологияларды қолдану ерекшеліктері».  ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция 6-7 желтоқсан 2013 185-188
20) «Студенттерді патриоттық тәрбиелеудің мәні, функциялары және әдістері». «Тәрбие жұмысының инновациялық амалы. Заманауи технологиялар: негізгі идеялар мен классификация» атты семинар жинағы 2013 146-153
21) «Болашақ мұғалімдерді заманауи білім беру технологиялары негізінде кәсіби даярлаудың теориялық аспектілері». ТМД елдерінде үшінші мыңжылдықта ғылым дамуының проблемалары мен перспективалары» атты XVII халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары  2013 143-145 бет
22) «Білім беру үрдісінде интербелсенді оқу технологиясын пайдалану жолдары». Қазақстан Жоғарғы мектебі №3  2014136-140 бет
23) «Информатика мамандығы білімгерлерінің кәсіптік құзырлықтарын қалыптастырудың әдіс тәсілдері». Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 24-25 қазан 2014  258-261 бет
24) «АРАСНЕ WEB серверімен жұмыс істеу негіздері». Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 24-25 қазан 2014  339-343 бет
Raushan Zh. Zheksembayeva
Raushan Zh. Zheksembayeva
Senior lecturer o Chair informatics and method of teaching informatics 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: Master, School of Science: Master of ZhSU named after I. Zhansugurov (2014).
Research interests: Problems of development of educational information systems, the study builds adaptive systems training and testing.
Courses: Numerical methods, Computer science
Scientific publications: 1) Проектирование адаптивного тестового пространства. Материалы III международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы преподавания математики» - Россия, Курск – 15-16 ноября 2012г.
2) Архитектура компьютерных систем. Учебное пособие. – Талдыкорган: ЖГУ им.И.Жансугурова, 2012г.
3) Адаптивное обучение и адаптивное тестирование. Материалы международной научно-практической конференции «Инновационные технологии». – Прага, 22-26 апреля, 2013г.
4) Технология разработки адаптивной системы тестирования. Материалы международной научно-практической конференции «Инновационные технологии». – Прага, 22-26 апреля, 2013г.
5) Adaptive  testing aimed at the personal characteristics. The Recent Trends in Science and Technology Manegment. SCIEURO in London, 09-10 May, 2013
6) Проектирование системы обучения и тестирования по информатике. Материалы III международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы преподавания математики» - Россия, Курск – 14-16 ноября 2013г.
7) Конструирование тестовых заданий для адаптивного тестирования. Журнал «Проблемы педагогики», №1, 2014г. 
8) Windows, mac және мобильді ОЖ басқаруымен түрлі құрылғыларға Native-қосымша өңдеу. Материалы региональной научно-методической конференции «Внедрение инновационных технологии в образовательный процесс – основа качественного образования», г.Талдыкорган, 2015г.
Aizhan K. Koishybekova
Aizhan K. Koishybekova
Senior lecturer o Chair informatics and method of teaching informatics 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: Master, School of Science: Master of ZhSU named after I. Zhansugurov (2011).
Research interests: Problems of development of educational information systems, theoretical informatics
Courses: Analysis of data, Computer science 
Scientific publications: 
1)Педагог мамандарды даярлауда ақпараттық құзырлықты қалыптастырудың дидактикалық мүмкіндіктері. Материалы международное научно-педагогическое издание «Поиск» Алматы №4, ноябрь 2012г.
2)MatCad көмегімен дифференциялдау және  интегралдау есептерін шешу.  Основы информатики научный-методический журнал. Алматы, №1 март 2013г. 
3) Информационная образовательная  среда как объект педагогического исследования. «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс-основа качественного образования»-г.Талдыкорган,-25 январь 2013г.
4) Современные информационные технологии в Казахстане Материалы научно-практической конференции «Перспективные научные исследования»-Болгария,17-25 февраль 2013г. 
5) Цели и задачи использования ИКТ в образовании Материалы научно-практической конференции  «Эффективные инструменты современных наук» Чехия, 27апрель-05 май 2013г.
6) Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и развития учащихся. Материалы научно-практической конференции «Ключевые проблемы современной науки-2013» научная практикалық конференция Польша,07-15 январь 2013г. 
7) Деректер қорын басқаруда  MS Aссеss-тің  негізгі элементтерін қолдану. Материалы республиканской научно-практической конферении «Молодежь и наука в современном мире», Талдыкорган. 15-16 март 2013г.
8) Перспективы информационно-коммуникационных технологий в педагогическом образовании. Материалы международное научно-педагогическое издание «Высшая школа Казахстана» Алматы №4, ноябрь 2013г.
9) Опыт разработки информационной системы для нескольких типов пользователей. Электронный научный журнал APRIORI. Краснодар, 14 январь 2014г.
10) Мектептің білім беру жүйесіндегі информатика пәні арқылы ақпаратты тұлға қалыптастыру. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ». Киев, 2013г.
11)  Windows, mac және мобильді ОЖ басқаруымен түрлі құрылғыларға Native-қосымша өңдеу.
Материалы региональной научно-методической конференции «Внедрение инновационных технологии в образовательный процесс – основа качественного образования», г.Талдыкорган, 2015г.
Aknur Nurgazinova
Aknur Nurgazinova
Lecturer o Chair informatics and method of teaching informatics 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
               nurgazinova.a @gmail.com 
Academic degree and academic rank: Master, School of Science: Master of ZhSU named after I. Zhansugurov (2013).
Research interests: Problems of development of educational information systems, the study builds adaptive systems training and testing.
Courses: Computer science
Scientific publications: 
1.Macromedia Flash бағдарламасының негізгі мүмкіндіктері. “Қазақстан Жоғары мектебі 2(1)/2012”
2.Мультимедия технологияларын пайдаланып Macromedia Flash бағдарламасында анимация құру. ІХ Международной научно-практической интернет –конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 30-31 марта 2013 г.
3.Мультимедийные технологии как средство повышения эффективности обучения. “ ІХ Международной научно-практической интернет –конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 30-31 мая 2013 г.
4.Педагогикалық қызметтің инновациялық бағыттылығы. ІХ Международной научно-практической интернет –конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 30-31 мая 2013 г.
5.Мультимедиа құралдары арқылы интерактивті анимация құру. Қазақстан Жоғары мектебі. 4/2013
6.Macromedia Flash бағдарламасының мүмкіндіктері және интерфейсі. “Қазақстан Республикасы халықаралық ғылыми журнал-қосымшасы ІЗДЕНІС” №4(1)/2013
7.3d max бағдарламасын ЖОО-нда оқытып үйретудің практикалық негіздемелері. “Ғылым, білім және инновация «Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факуторлары Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 24-25 қазан, 2-бөлім”
8.Мультимедиялық электронды басылымдарға қойылатын дидактикалық талаптар. XIX Международный научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», Переяслав-Хмельницкий-2014, 267-269-б
9.Жаңа ақпараттық технологияларды қолданып, дербес компьютерді бағдарламалық және техникалық қамтамасыз ету, XIX Международный научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», Переяслав-Хмельницкий-2014, 267-269-б
Smagulov Esengali Zheksembaevich
Smagulov Esengali Zheksembaevich
Professor of the Department of Computer Science and   teaching computer science methods 
 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it      
Academic degree and rank: Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Doctor of Education, professor of computer science and computer science
Scientific School: Graduate School of NSU, Novosibirsk (1986-1989), SNA ASU named after  Abay (2003)
Research Interests: Application of computer technology, mathematical modeling and mathematical methods in scientific research, methods of teaching mathematics.
Courses: Computer science, new information technologies
Achievements: Awarded the title of "Best University Teacher" in 2009 the MES
- "Contribution to reeks of education to university and e-education and upbringing of youth" certificate of honor Taldykorgan akim (2011);
- Awarded the medal "130 years of the birth of Tynyshpayev" (2012).
- The State grant MES RK (2013-2015)
- A grant competition "Innovation" (2014-2015) Rector ZhSU named after I.Zhansugurov
Scientific publications:
1.Формирование логических приемов мышления при обучении учащихся математическим доказательствам.Ұлт тағылымы, №1(2)/ 2012 г., стр. 182-186 Алматы, 2012 г.
2. Математическое моделирование, как средство развития математического мышления. Высшая школа Казахстана, №1(2)/2012 г.,стр.5-8  Алматы, 2012 г.
3. Актуальные проблемы развития логического мышления учащихся средней школы. Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы интеграции науки и образования в евразийском пространстве», посвященной  40-летию Жетысуского государственного университета им.И.Жансугурова. 1 – часть. С.354-357. ЖГУ, 19-20 октября, Талдыкорган, 2012.
4. Экспериментальная работа по проблеме развития математического мышления учащихся. Известия Академии педагогического образования Республики Киргизстан. Бишкек, 2012.
5. Педагогические условия подготовки учителей к развитию логического мышления учащихся. Известия Академии педагогического образования Республики Киргизстан.  Бишкек, 2012.
6.  WAYS  OF  STUDENTS  THINKING  ACTIVITY  DEVELOPMENT IN  PROCESS  OF  STUDYING   MATHEMATICS. Nauka i  Studia.  PEDAGOGICZNE NAUKI
PSYCHOLOGIA  I  SOCJOLOGIA. ISSN 1561-6894. NR 19 (64) 2012. Przemysl. 
Nauka i Studia. 2012.  (5-9 стр.)
4.Актуальные проблемы развития логического мышления учащихся средней школы. Материалы Международной  научно-практической конференции «Проблемы и перспективы интеграции науки и образования в евразийском пространстве», посвященной   40-летию Жетысуского государственного университета им.И.Жансугурова. 1 – часть. С.354-357. ЖГУ, 19-20 октября, Талдыкорган, 2012.
8.  «Математикалық моделдеудің есептері мен жаттығуларын шығарудың  нұсқаулығы»  Оқу – әдістемеліу құрал, 87 б., Талдықорған, 2013
1.Учебно-методическое пособие «Руководство к решению задач и упражнении математического моделирования», Талдыкорган, 2013, 87 с.
2.Математические модели биологических систем. Материалы Республиканской научно-практической конференции «ЖАНСУГУРОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ» посвященной Дню  независимости РК,  6-7 декабря 2013,  стр. 332-334, Талдыкорган, 2013.
GulnurTulymshakova
GulnurTulymshakova
Senior lecturer o Chair informatics and method of teaching informatics 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: Master, School of Science: Master of ZhSU named after I.Zhansugurov (2013).
Courses:Computerscience, New informative technologies, 3d graphic 
Scientific publications:
1) «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарын заман талабына сай даярлаудың дәстүрден тыс бағыты // Посвященной 25-летию информатики в школе «Математическое моделирование и информационные технологии в оброзовании и науке» V Международной научно-методической конференции 0,124 - б. т.
2)UNIX операциялық  жүйесінің технологиясы // Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения-15» 21-24 апрель, 2011, 198л.
 3) Жоғары оқу орындарында кредиттік білім беру жүйесін // Научное приложение Международного научно-педагогического журнала «Вышая школа» “ПОИСК”, Алматы, 2011, №4 (1).
4) ЖГУ им. И.Жансугурова «Азаматтық-патриоттық тәрбие» беруді ұйымдастыру тәсілдері жөнінде атқарылатын  іс-шаралар // Талдыкорган, 30-ноябрь,  2011г.
5) «Ғылым философиясының  жоғары математикамен  пәнаралық байланысы»  // Высшая школа Казахстана 1/2012  357 л.
6) Сборник материалов семинара: формирование здорового образа жизни познавая ценности души и тела// Талдыкорган: ЖГУ им.И.Жансугурова, 2012 г.  – 151 б.
7) Сызықтық программалау есептерін симплекстік кесте әдісімен шешу // Труды международной научно-практической конференции «Информационные и телекомуникационные технологии: образазование, наука, практика» КНТУ имени К.И.Сатпаев. 5-6 декабря, 2012 г., – С. 478 -480.
8)Жаңа ғасырдағы жоғары оқу орындарына жаңаша тұрғыда қалыптасқан мамандар дайындау мәселелері  // Научный журнал министерства образования и наука  “Поиск”, Алматы, 2012, №4 (1). – 300-304 б.
Madina S. Urazova
Madina S. Urazova 
Senior lecturer o Chair informatics and method of teaching informatics 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: Master, 
School of Science: Master of ZhGU named after I. Zhansugurov (2012).
Research interests: Research of allocation of pollution of atmosphere on the basis of transport-diffuzionnes model 
Courses: Teaching techniques of Informatics, computer science, Information and communication technologies in education.
Achievements: Diploma of maslikhat of Almaty region. 2013
Scientific publications: 1) Компьютеризация в сфере обучения в Казахстане. Сборник материалов международной научно-технической конференций, НИЦ Априори. Россия, Краснодар,  2012г.
2) Влияние интернет технологии на психику человека в воспитательном процессе. «ТМД елдерінде үшінші мыңжылдық бастауында ғылым дамуының мәселелері мен перспективалары» ХІ Халықраралық ғылыми-практикалық интернет - конференциясы, Переяслав-Хмельницкий, 2013
3) Жоғарғы оқу орындарында ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданудың тиімділігі. «Білім-ғылым-қоғам: өзара ықпалдастық мәселелері мен перспективалары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған, 2013ж.
4) Разработка электронного учебного пособия для организации учебной деятельности студентов. Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым «Қазақстан Жоғарғы мектебі». Алматы, №3, 2014ж.
5) Бастауыш мектепте информатиканы оқыту әдістемесі. Учебное пособие. – Талдыкорган, ЖГУ им.И.Жансугурова, 2014г.
6). Прогнозирование изменения состояния окружающей среды на определенном временном интервале. Материалы Международной научно-технической конференций «Современное состояние, направления, развитие инженерной техники и технологий» посвященные –летнему юбилею ОшТУ им.М.М.Адышева и объявленному Указом Президента КР «Году укрепления Кыргызской государственности», Кыргызстан, Ош, №2, 2014г. 
7) Численное решение управления переноса и диффузии загрязняющих примесей. Известия Ошского технологического университета, Кыргызстан, Ош, 2/2014г.
Yerlan S. Khaimuldanov
Yerlan S. Khaimuldanov 
The deputy dean on scientific and professional orientation work, senior lecturer o Chair informatics and method of teaching informatics 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
                This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: Master of Education
School of Science: Master of ZhGU named after I. Zhansugurov (2012).
Research interests: The use of IT technology in teaching physics 
Courses: Database and Expert Systems, computer science, Fundamentals of office documents on your PC, Professional Kazakh (Russian) language
Achievements: Diploma of Health Almaty region. 2010 g. Diploma of Akim of Taldykorgan. 2010 g. Diploma of Akim of Almaty region «Көшбасшы-2012» nomination «Жас ғалым» 2012 g.
Scientific publications: 3D Studio Max бағдарламасында физикалық құбылыстарды бейнелеу. «Ізденіс» педагогика, психология және әдістемесі ғылымдар сериясы №4(1), Алматы 2012 ж.  
2) Білікті маман даярлау барысында ақпараттық технологияларды пайдаланудың мүмкіншіліктері. «Ізденіс» педагогика, психология және әдістемесі ғылымдар сериясы №4(1), Алматы 2012 ж.
3) ADOBE FHOTOSHOP бағдарламасын оқыту кезінде бағдарламаның мүмкіндіктерін ашу. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ, №4, Талдықорған 2012 ж.
4) IT технологияларды қолданып физиканы қашықтықтан оқыту әдістемесі. «Қазақстан жоғары мектебі», №2(1), Алматы 2012 ж.
5) Қоршаған ортаны қорғау процесстермен өзара байланысы ортаның экологиялық және экономикалық зардаптарына тигізетін әсері. «Қазақстан жоғары мектебі», №1, Алматы 2012 ж.
6) Кәсіби білім беруді ақпараттандыруды дамытудың заманауи жағдайы. «Қазақстан жоғары мектебі», №1, Алматы 2012 ж. 
7) Мультимедиялық сабақтың педагогикалық дизайны. Ғылыми-педагогикалық басылым – «Ұлт тағылымы», №1, Алматы 2012 ж.
8) Физиканы оқыту формаларын, әдістері мен құралдарын таңдауға компьютерлік технологиялардың тигізер ықпалы. Ғылыми-педагогикалық басылым – «Ұлт тағылымы», №1, Алматы 2012 ж.
9) Физиканы оқыту формаларын, әдістері мен құралдарын таңдауға компьютерлік технологиялардың тигізер ықпалы. Ғылыми-педагогикалық басылым – «Ұлт тағылымы», №1, Алматы 2012 ж.
10) MACROMEDIA FLASH бағдарламасының мүмкіншіліктері және интерфейсі. «Ізденіс» педагогика, психология және әдістемесі ғылымдар сериясы №4(1), Алматы 2013 ж.
11) Новые информационные технологии в дополнительном образовании. «Ізденіс» педагогика, психология және әдістемесі ғылымдар сериясы №4(1), Алматы 2013 ж.
12) Орта білім беру жүйесінде компьютерлік оқытудың тиімді жолдары. «Қазақстан жоғары мектебі», №4, Алматы 2013 ж.
14) Мультимедиалық оқыту қосымшаларын құрудың техникалық-бағдарламалық құралдары. «Қазақстан жоғары мектебі», №4, Алматы 2013 ж.
15) Білім беруде қашықтан оқыту және оны ұйымдастырудың дидактикалық мүмкіндіктері. «Қазақстан жоғары мектебі», №2(2), Алматы 2013 ж.
16) Білім беруде ақпараттық технологияны қолданудың негізгі жолдары. «Қазақстан жоғары мектебі», №2(2), Алматы 2013 ж.
17) Білім берудегі инновациялық процестердің рөлі. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми - әдістемелік конференция, 25 қаңтар 2013 ж.
18) Информатика мамандығы білімгерлерінің кәсіптік құзырлықтарын қалыптастырудың әдіс тәсілдері. Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 24-25 қазан 2014, Талдықорған
19) Бастауыш мектепте ақпараттандыруды пайдаланудың дидиактикалық мүмкіндіктері. «Қазақстан жоғары мектебі», №3, Алматы 2014 ж.
20) Coefficient Of The Differential Equation Of Transverse Of The Conveyor Belt. Life Science Journal 2014; 11(7), http://www.lifesciencesite.com
21) Физиканы оқытуда IT технологияларды қолданудың әдістемелік ерекшеліктері. «Инновациялық технологияларды білім беру процесінде ендіру - сапалы білім негізі» атты дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференцияға 16-17 қаңтар 2015 ж. Талдықорған
Getalo Ekaterina Nikolaevna
Getalo Ekaterina Nikolaevna
Teacher of department of mathematics and ТТМ
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: master of pedagogical sciences, teacher , School of Science: Master of ZhSU named after I. Zhansugurov (2012-2014у.).
Research interests: The mathematical analysis, the differential equations, English, neuro – linguistic programming in training.
Courses: The mathematical analysis, Training on doing mathematical problems, Professional-oriented foreign language, analytical geometry.
Achievements: 
2014 y. The scientific project on the subject «Application of technology of neuro-linguistic programming when training in mathematics at high schools and HEI».
Scientific publications: 1) Методические основы изучения интеграла в школьном курсе математики // Материалы республиканской научно-практической конференции ЖГУ им. И.Жансугурова  //Жаңа әлемдегі жастар және ғылым// 16-17 марта 2012г.
2)  Совершенствование процесса обучения математике путем использования когнитивно-образовательной технологии // Материалы региональной научно-методической конференции ЖГУ имени И.Жансугурова //Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – основа качественного образования - 25 января 2013г.
3) Нейролингвистическое программирование как средство повышения эффективности обучения // Материалы региональной научно-методической конференции ЖГУ имени И.Жансугурова   // Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – основа качественного образования - 25 января 2013г.
4) Improvement of teaching mathematics using neurolinguistic programming // Материалы международной научно-практической конференции на английском языке для молодых ученых г. Павлодар // Актуальные проблемы науки и образования в глобализирующемся мире - 30 января 2013г.
4) Развитие познавательной деятельности студентов с учетом доминирующего канала восприятия информации на занятиях по аналитической геометрии // Сборник научных статей 4 Международной научно-практической конференции г. Курск // Актуальные проблемы и перспективы преподавания математики - 30 октября 2013г.
5) Методические особенности изучения дисциплины «Аналитическая геометрия» с учетом репрезентативных систем студентов // Международное научно-педагогическое издание «Высшая школа Казахстана» г.Алматы - 3/2014г., стр. 211-216
6) Использование интерактивной доски при преподавании математических дисциплин как средства активизации познавательной деятельности студентов // Международная научно- практическая конференция г. Талдыкорган // Наука, образования и инновация – факторы реализации стратегии «Казахстан - 2050» - 24-25 октября 2014г. - стр. 353-357
7) Формирование профессиональной компетентности в курсе методики преподавания математики // Научный журнал Вестник ЖГУ имени И.Жансугурова г.Талдыкорган - 2-3 2014г. - стр. 8-18
Yeskendirov Kuanysh Bakitzhanovich
Yeskendirov Kuanysh Bakitzhanovich
Teacher, Department of Mathematics 
.Е-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: Master of Education.
School of Science: Bachelor ZhSU name I.Zhansugurova (2008-2012),  Master ZhSU name I.Zhansugurova (2012-2014).
Research interests: History and methodology of mathematics, innovative technology in teaching mathematics.
Courses: Mathematical Analysis, Algebra and Geometry, History of Mathematics and methodology, the solution of problems in mathematics Olympiad, Math.
Achievements:
1.Certificate of there that Eskendirov KB participated in a seminar on the theme: "Boundary value problems with conditions at infinity" on 5-7 November 2014
2.ELSEVIER. Certificate of participation awarded to Kuanysh Yeskendirov for the participation in ScienceDirect and Scopus Training 2014 held on 18 of December in the Republic of Kazakhstan.
Scientific publications:
1.«Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» пәнін оқытудың әдістемелік ерекшеліктері» «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 2 бөлім. Талдықорған, 2013 ж.
2.«Математика сабақтарында компьютерлік технологияны пайдаланудың тиімді жолдары» Қазақстан Республикасы халықаралық ғылыми журнал-қосымшасы. ІЗДЕНІС. 2014 ж.
3.«Использование интерактивной доски при преподавании математических дисциплин», МАТЕРИАЛЫ региональной научно – методической конференции « внедрение инновационных технологии ы образовательный процесс – основа качественного образования» 16-17 January 2015 Taldykorgan.
Kozhasheva Gulnar Onalbayevna
Kozhasheva Gulnar Onalbayevna 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
              go.kozhasheva @gmail.com 
Academic degree and academic rank: candidate of pedagogical sciences, associate professor, academic professor ZhSU named after I.Zhansugurov, Scientific School: protection of the master's thesis the Kazakh Academy of Education named after Y.Altynsarin (2003). 
Research interests: Innovative technologies in training of mathematics.
Courses: Differential geometry and topology, Additional chapters of projecting geometry, Bases of constructive geometry (bachelor). Fundamental questions of algebra, geometry and logic, interactive methods in training of mathematics (master).
Achievements: - thanks (05.11.1990,07.03.2006, 18.05.2010), 
- diplomas (10.10.1997, 06.03.2001, 12.12.2011, 10.12.2013),
- Certificate of a regional maslikhat (03.03.2009), 
- Certificate of honor MES RK (12.10.2012), 
- A breastplate "For merits in development of science of RK", 
- honourable citizen of the Kerbulak region (18.04. 2012).
Scientific publications: 
1) Из опыта прохождения международной аккредитации  в рамках интернационализации высшего образования //  „Евразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы“, атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Талдыкорган, 19-20  қазан 2012  
 2) Нейролингвистическое программирование как средство повышения эффективности обучения // „Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі“ атты дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, Талдыкорган, 25  қаңтар 2013  
3) Improvement of teaching mathematics using neurolinguistic programming // „Жаhанданған әлемдегі ғылым мен білім берудің көкейкесті мәселелері“ атты ағылшын тілінде халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары , Павлодар, 30 қаңтар 2013  
4) Use of spreadsheets and technological cards in the teaching of mathematical disciplines at higher school // Жаhанданған әлемдегі ғылым мен білім берудің көкейкесті мәселелері“ атты ағылшын тілінде халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары , Павлодар, 30 қаңтар 2013  
5) Application of the neuro linguistic programming in the educational process is the basis of a quality education // The Recent trends in Science and Technology Management, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары London, 09-10 May 2013
6) Развитие познавательной деятельности студентов с учетом доминирующего канала восприятия информации на занятиях по аналитической геометрии // Сборник научных статей IV международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы и перспективы преподавания математики“, Россия, Курск, 14-16 ноября 2013 г.  
7) Применение психолого-педагогического тренинга для активизации правого/левого полушарий головного мозга у будущих учителей математики // Сборник научных статей IV международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы и перспективы преподавания математики“, Россия, Курск, 14-16 ноября 2013 г.  
8) Исследование активизации функционирования правого/левого полушарий головного мозга у будущих учителей математики 
// «Қазақстан жоғары мектебі» журналы, - № 3, 2014, 205-211 б.
9) Методические особенности изучения дисциплины «аналитическая геометрия» с учетом репрезентивных систем студентов / «Қазақстан жоғары мектебі» журналы, -  № 3, 2014, 211-216 б.
10) Использование интерактивной доски при преподавании математических дисциплин как средства активизации познавательной деятельности студентов // «Ғылым, білім және инновация-Қазақстан 2050 стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» - 2014ж. 
Nugusova Aitzhamal
Nugusova Aitzhamal
Professor of the department of mathematics and methods of teaching mathematics
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and title: Doctor of Education, Professor of Education;
Scientific School: Postgraduate Research Institute (PRI) content and teaching methods of the Academy of Pedagogical Sciences (APS) of the USSR (1986). City of Moscow.
Scientific interests: Problems of training teachers of mathematics; methodology and methods organization and conduct of scientific and pedagogical research.
Courses: Theory and methods of teaching mathematics, mathematics teaching methods, training of future mathematics teachers to work in the 12-year-old school, history and methodology of mathematics (bachelor). Methodology and methods of organization and conduct of scientific and pedagogical research, methods of teaching mathematics at the university (Magistracy).
Achievements:
Вreastplate of the "Excellence in Education of the Republic of Kazakhstan" - 1997.
Medal "65 Years of Victory in the Great Patriotic War" -2010.
Breastplate of the "Honored Worker of Education of the Republic of Kazakhstan" for special merits in the field of education- 2011.
 Member of the International Academy of Pedagogical Sciences of Education - 2006.
Scientific publications:
1. Preparation of the teacher to the organization and monitoring the quality of education. Europe and modern Russia. Integrative function of pedagogy in uniform educational space. Proceedings of the International Conference IX. August 18-19, 2012 Moscow-Madrid. 2012. P.354-359.
2. Preparation of the future teachers of mathematics to work for the control of knowledge and skills. In proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. "Actual problems and prospects of the teaching of mathematics." November 15-16, 2012. Kursk.
3. Integration of educational and scientific research  
activities of students in higher education institutions. In proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. "Actual problems of modern pedagogy." December 17, 2012. Cheboksary.
4. Preparation of the future mathematics teachers to the profession in the transition to 12-year education. A teaching aid. Taldykorgan. ZhSU. 2012. 11, 9 p.s.
5. Based on the initial course of mathematics. A study guide. Taldykorgan. ZhSU. 2012. 11,5 p.s.
6. Monitoring the quality of education in the formation of professional competence of the future teacher-psychologist. St. Petersburg. St. Petersburg State Institute of psychology social work.
Scientific notes. St. Petersburg State Institute of psychology and social work. Scientific and practical journal. 2013. Issue 1. Book 19. P.137-141.
7. Organization of scientific and pedagogical research: A teaching aid. Taldykorgan . ZhSU. 2013. -119p. 7,5 p.s.
8.  Мethodology and technique of the   organization scientific and  pedagogical research.
  Educational-methodical manual for students, mesters and doctoral candidates of pedagogical specialties/ -Taldykorgan/ Zhetysu stele university jf Ilias Zhansugurov/ 2013. -149p. 10 п.л.
9. Development of creative abilities of students in professional and pedagogical teacher's work. A teaching aid. Taldykorgan. ZhSU. 2013. -126p. 10,9 p.s.
10. Preparing students to work on the development of cognitive interest of students through the use of didactic learning tools. A teaching aid. Taldykorgan. ZhSU.  2014. -134 p. 8,4 p.s.
Omarov Zhenis Abdykoparovich
Omarov Zhenis Abdykoparovich
Docent of the Chair of Mathematics and Methodology of Teaching Mathematics
E-mail: Zhenis Omarov @ mail.ru
Sa.Omarov @ gmail.com
Scientific degree and titles: candidate of Physical and Mathematical Science (from Omsk State University,1993), docent (1999). Scientific school: traineeship in Novosibirsk State University named after the 50th Anniversary of Komsomol (1983-1985), postgraduate studies in Kazakh National University named after Al-Farabi and Novosibirsk State University named after the 50th Anniversary of Komsomol (1988-1991), the chief scientist of the Kazakh State University named after Al-Farabi and Novosibirsk State University (2003-2005).
Scientific interests: Some problems from lattice theory.
Taught courses: Algebra, Number Theory, the basics of Group Theory.
Introduction to the Lattice Theory, Mathematical Logic and Discrete Mathematics, abstract algebra (bachelors program), the actual problems of analysis, the graph theory (masters program).
Achievements: 
“For the respectable work in the university and preparation of      advanced scientic staff”- the diploma of honour from the Almaty regions Maslikhat (2010).
“For the contribution in the development of education in the University”- the diploma of honour from the Almaty regions Akim (2012).
The students trained by Zhenis Omarov successfully performed at scientific projects contests both in Kazakhstan and abrood. 
Scientific publications:
1) Полумодлярность решетки  PART всего разбиений множества  // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік 20 жылдығына орай өткізілетін « Жансүгіров тағылым»  республикалық ғылыми тәжірбиелік конференция 2829 қазан , 5 бет  ( қосымша авторы: Б. Д Байтаракова)
2) Алты элементті торлардың идеалдар торлары  // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршы қазан желтоксан, Талдықорған 2011ж. 11 бет( қосымша авторы: Қ.Д. Тұрғагнбаева)
3)  Маккензи  классификациясындағы торлардың кейбір сандық сипаттамасы // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршы қазан желтоксан, Талдықорған 2011ж. 8 бет.
4)  Мектеп математикасындағы ЕҮОБ пен ЕКОЕ тусініктерін Хассе диаграммасы көмегімен тусіндіру // Мектептегі математика және физика,  №5-6, Алматы, 2012ж.3 бет ( қосымша авторлар  Аманжолова Н.Ы.,Нурпеисов К.С.)
5)  «Германия университеттерінің оқу-әдістемелік жұмыстарындағы инновациялар» атты тақырыбы бойнша біліктілікті көтеру есебі  // Қазақстан оқытушылары: Білім беру технологияларының шетелдік тәжіребиесі, Астана, 2013ж.  5 бет
6)  Мектеп математикасындағы кейбір ұғымдарды Хассе диаграммасы көмегімен тусіндіру // Мектептегі математика және физика, №2 8, Алматы, 2013ж  3 бет          ( қосымша авторлар  Аманжолова Н.Ы.,Нурпеисов К.С.)
7) Понятие отношения на множествах  //  «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру- сапалы білім негізі» дәстүлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, 
Талдықорған, 2013 ж. 6 бет  ( қосымша авторлар  Сейдахметова Г.А.)
8)  Решетка идеалов «елочки»   // «Білім – ғылым – қоғам: өзара ықпалдастық мәселелері мен перспективалары » халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары II бөлім, Талдықорған, 2013 ж. 4 бет  ( қосымша авторлар Касымов М.С.)
9)  Торлар теориясына кіріспе  // Оқу құралы, Талдықорған, 2013ж  б.т. 5 
10)  Решетки нормальных подгрупп некоторых известных групп  // «Жансүгіров тағлымы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 2014 ж  4 бет ( қосымша авторлар Гмыза Д.Г.)
Seitova Sabyrkul Makashevna
Seitova Sabyrkul Makashevna
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and title: Doctor of Education, Professor, Scientific School: Ph.D. ASPU them. Abay (1995), the rank of assistant professor (1996), doctoral thesis JC M.Auezov State University (2010), the appointment of Professor ZhSU named after I.Zhansugurov (2011)
Research interests: Scientific-methodical bases of training to elements of higher mathematics in high school. Theory and methods of training and education (mathematics in primary, secondary and higher education).
Courses: Methods of teaching mathematics, history and methodology of mathematics, mathematics in schools and specialized elective courses.
Achievements: "Excellence in Education of Kazakhstan" 2000. "For merits in development of science RK" 2012. Medal "Badge of Honor" 2014. Scientific consultant and teacher in the project OPC. "National Center of Informatization" 2012.
Scientific publications: 
1) Жоғары математика элементтерін оқытуға мұғалімдердің әдістемелік дайындығы. Научный журнал Министерства Образования и Науки «Поиск» №4 Алматы, 2011г.
 2) Шағын жинақталған мектептің болашағы. Научный журнал Министерства Образования и Науки «Высшая школа Казахстана» №1 Алматы, 2012г.
3) Мектеп курсындағы мәтінді есептер моделі (оқу құралы). Жетісу университеті баспа бөлімі, Талдықорған 2012ж.
4) Алгебра-9 дидактикалық материалдар (оқу құралы). Жетісу университеті баспа бөлімі, Талдықорған 2012ж.
5) Матемаика бастауыш курсының негіздері (оқу құралы). Жетісу университеті баспа бөлімі, Талдықорған 2012ж.
6) Современные требования к уроку математики. Зборник научных статей III научно- практической конференции Курск, 2012г.
7) Моделирование как высшая форма наглядности. Иновации и традиции современной школы Чебоксары, 2012г.
8) Шағын жинақталған мектептің бүгіні мен ертеңі. Ғылыми журнал І.Жансугіров атындағы ЖМУ-нің хабаршысы Талдықорған, 2013ж.
9) Obtaining graphic method by pupils. Международная научная конференция «Modern science: problems and perspectives» США, 2013ж.
10) К вопросу о девиантности как социально педагогической проблеме. Modern European science 2014 г.
Saya Slamjanova
Saya Slamjanova
Senior lecturer in mathematics and mathematics teaching methods 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Academic degree and academic rank: Candidate of  physical-mathematical Sciences, senior Lecturer, 
School of Science: graduate school of ZhGU named after I. Zhansugurov (2004-2007).
Research interests: Acymptotic equivalence of nonlinear difference-dinamical systems
Courses: Mathematics for economists, econometrics, differential equations (bachelor), linear operators, qualitative study of the stability of difference-dynamical systems (Master) 
Achievements: "For contribution in education and science" certificate of honor faulteta Dean (2010); grammota honor on behalf of the Rector (2011).
Scientific publications: 
1.Сламжанова С.С. Покомпонентная асимптотическая эквивалентность разностно-динамических систем РДС // Математический журнал. том 9 №3(33). Алматы, 2009 
2.Сламжанова С.С. Об устойчивости решения РДС при постоянно действующих возмущениях // «Үздіксіз білім берудің мәселелері: мектеп, колледж, университет» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған ,  2009 
3.Сламжанова С.С. Покомпонентная асимптотическая эквивалентность разностно-динамических систем (РДС) по Немыцкому // Материалы международной научно-практической конференции «Современные достижения в науке и образовании: математика и информатика». г.Архангельск, 2010 
4.Сламжанова С.С. Асимптотическое равновесие и асимптотическая эквивалентность  разностно-динамических систем (РДС) // Тезисы докладов международной научной конференции студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов -2010», I часть. г.Астана, 2010
5.Cламжанова С.С.  Покомпонентная асимптотика и гомеоморфизм разностно-динамических систем на многообразиях // Тезисы докладов XI международной конференции «Устойчивость и колебания нелинейных систем управления».  г. Москва, 2010
6.Сламжанова С.С.  Общие методы покомпонентной асимптотической эквивалентности разностно-динамических систем (РДС) // Вестник КазНУ, серия математика, механика, информатика, №2 (65). Алматы, 2010
7.Сламжанова С.С.  Асимптотически эквивалентные разностно-динамические системы // Аналитическая механика, устойчивость и управление, труды Х международной четаевской конференции, том 2. Казань, 2012
8.Сламжанова С.С. О критерии ограниченности разностно-динамических систем (РДС) // МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКА НА СУЧАСНІСТЬ: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТЯ». Центр научных публикаций. Киев 2014.
9.Сламжанова С.С. О некоторых задачах дискретных динамических систем (ДДС) // Информационно-аналитический журнал «Актуальные проблемы современной науки», №5. Москва 2014
10.Сламжанова С.С. Использование интерактивной доски при преподавании математических дисциплин как средства активизации познавательной деятельности студентов // «Ғылым, білім және инновация «Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Талдықорған 2014
Tasbolatova Ryskul
Tasbolatova Ryskul
Candidate of pedagogical sciences, associate professor of mathematics and ТТМ
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: candidate of pedagogical sciences, associate professor, School of Science: protection of the master's Kazakh National University named after Al-Farabi (1998), academic status of the associate professor (2009). 
Research interests: Technique of training in the solution of geometrical tasks on the basis of an implementation of-level differentiation 13.00.02. – Theory and technique of training in mathematics.
Courses: Technique of teaching mathematics, professional Kazakh (Russian) language, workshop on the solution of mathematical tasks, elementary mathematics and elective courses.
Achievements: "For a contribution education and development of RK" Gratitude from the minister Zh. Tymebayev, (Astana, 2010).
Certificate of honor of the Almaty regional maslikhat, (Taldykorgan, 2012).
Scientific publications: 1)Логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктерді оқыту әдістемесі, «Қазақстан жоғары мектебі» 2(1)2010 Халықаралық ғылыми –педагогикалық басылым Алматы, 2010
2)12 жылдық білім берудің кейбір мәселелері туралы, «Қазақстандық «Еуропаға жол»: экономика, білім және ғылым» атты халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары,(2 бөлім) 28-29 қазан, Талдықорған, 2010
3)«12 жылдық білім беру жүйесіне көшу –өмір талабы», Қ.Р. тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Жансүгіров тағылымы» ЖМУ.,28-29 қазан, 2011ж
4)«Методика изучения темы «Первообразная и интеграл» в курсе алгебры и начал анализа»,  Қ.Р. тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Жансүгіров тағылымы» ЖМУ.,28-29 қазан 2011ж
5)«Воспитание интереса к математике и развитие математических способностей», Қ.Р. тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Жансүгіров тағылымы» ЖМУ.,28-29 қазан 2011ж
6) «Алгебра 9» дидактикалық материалдар,оқу құралы, Талдықорған, 2012
7)Айнылмалысы модуль таңбасына алынған теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің тиімды жолдары // Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары – Талдықорған қ.  – 2012ж.
8) Педагогическая технология обучения, основанная на принципах уровневой дифференциации // Инновации и традиции современной школы, Материалы VI Международной заочной научно-практической конференции – г. Чебоксары, 2012 \
9) Математические способности и развитие способностей к математике // Сборник научных статей IV научно- практической конференции г. Курск, 2013г.
10) «Формирование профессиональной компетентности в курсе методики преподавание математики», «Вестник» ғылыми журналы,Талдықорған, 2014
Toibazarov Darkhan
Toibazarov Darkhan
Senior teacher eacher of department of mathematics and ТТМ
Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic degree and academic rank: master of mathematics, senior teacher 
School of Science: Master of ZhSU named after I. Zhansugurov (2007-2009у.)
Research interests: mathematical analysis, differential equations, the theory of differential-dynamic system
Courses: the mathematical analysis, algebra and geometry, theory of probability and mathematical statistics, differential equations
Achievements: 
«For effective pedagogical activity and important contribution in development of education of students» the diplomas of  honour from the Almaty Regions Maslikhat. 2014 y.
Scientific publications:
1.О существовании решения линейного РДУ в нерезонансном случае // Международная   научно-практическая конференция.  Приоритные направления развития науки и образования // 4-5 июня 2012 г.Шымкент
2.Подготовка  будущего учителя  математики к работе  по контролю знаний, умений и навыков // III международная научно-практическая конференция Актуальные проблемы и перспективы преподавания  математики // 15-16 ноября 2012г.,  г. Курск
3.Интеграция учебной и научно-исследовательской деятельности студентов в высших учебных заведениях // Международная научно-практическая конференция «Информационно-образовательная среда современного Вуза» 20 декабря 2012 г. г. Чебоксары.
4.Болашақ математика мұғалімін 12 жылдық білім беруге көшуге кәсіби даярлау // Международная научно-практическая конференция «Информационно-образовательная среда современного Вуза» 20 декабря 2012 г. г. Чебоксары.
5.Интерактивті тақтаның мүмкіншіліктерін  математика сабағында тиімді пайдалану // “Қазақстан Жоғары мектебі,” 2013 ж.
6.Математика сабақтарында интерактивті тақтаны пайдалану-оқушылардың таным белсенділігін арттыру құралы ретінде // Білім- ғылым- қоғам: өзара ықпалдастық мәселелері мен перспективалары» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары // 25-26 қазан, 2013ж, 2 бөлім, 382-385 бет.
7.О конвергенции в нелинейных системах разностных уравнений // Материалы международной научно-практической конференции «Образование-наука- общества: проблемы и перспективы взаимодействия» // 25-26 октябрь, 2013г, ч.1.. стр.427-431.
8. Использование возможностей интерактивной доски на уроках математики //  Материалы ХVI Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» // Украина, Переяслав-Хмельницкий, 30-31 октябрь 2013г.
9.Метод асимптотической эквивалентности для некоторых классов  стохастических систем // Научный журнал Вестник ЖГУ имени И.Жансугурова г.Талдыкорган - 2-3 2014г. 
More Articles...

Login / Register

Pride of ZhGU

 • Спанова Жания Айтқалиқызы
 • Айдарханов Аян
 • Сабырбай Нұршат Қанатұлы
 • Ратаев Ардан
 • Жайлаубаева Назгүл Нұрланқызы
 • Балғабай Фариза Нұржанқызы
 • Мадиканов Абылайхан Кайратович

Useful links

 • image
 • Kazakhstan History
 • image
 • ONLINE-EXPO 2017
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Statistics of visits

Online Expo-2017

 • image
 • image